[HƯỚNG DẪN] Đọc Hiểu Đoạn Văn Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape

Trong bài viết dưới đây thuonghieuviet sẽ hướng dẫn bạn đọc hiểu và trả lời các câu hỏi về đoạn văn “ Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape “. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Nội Dung Đoạn Văn Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape

Plants and animals will find it difficult to escape from or adjust to the effects of global warming. Scientists have already observed shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier and birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual migration patterns due to warmer temperatures.With further warming, animals will tend to migrate toward the poles and up mountainsides toward higher elevations. Plants will also attempt to shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in unique ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk because migration to new habitats is not possible. For example, polar bears and marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther north to go.Projecting species extinction due to global warming is extremely difficult. Some scientists have estimated that 20 to 50 percent of species could be committed to extinction with 2 to 3 Celsius degrees of further warming. The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants and animals. Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, may not be able to adjust quickly enough and may disappear. Ocean ecosystems, especially fragile ones like coral reefs, will also be affected by global warming. Warmer ocean temperatures can cause coral to “bleach”, a state which if prolonged will lead to the death of the coral. Scientists estimate that even 1 Celsius degree of additional warming could lead to widespread bleaching and death of coral reefs around the world. Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. This acidification further stresses ocean ecosystems.

Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape
Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape

Câu 1: Scientists have observed that warmer temperatures in the spring cause flowers to ______.

 1. die instantly
 2. bloom earlier
 3. become lighter
 4. lose color

Đáp án đúng là B. bloom earlier

Thông tin: Plants and animals will find it difficult to escape from or adjust to the effects of global warming. Scientists have already observed shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier ………… in the spring. (Thực vật và động vật sẽ khó thoát khỏi hoặc thích nghi với tác động của sự nóng lên toàn cầu. Các nhà khoa học đã quan sát thấy sự thay đổi trong vòng đời của nhiều loài thực vật và động vật, chẳng hạn như hoa nở sớm hơn vào mùa xuân.)

Câu 2: According to paragraph 2, when their habitats grow warmer, animals tend to move ______.

 1. south-eastwards and down mountainsides toward lower elevations
 2. north-westwards and up mountainsides toward higher elevations
 3. toward the North Pole and down mountainsides toward lower elevations
 4. toward the poles and up mountainsides toward higher elevations

Đáp án đúng là D. toward the poles and up mountainsides toward higher elevations

Thông tin: With further warming, animals will tend to migrate toward the poles and up mountainsides toward higher elevations. (Với sự nóng lên hơn nữa, động vật sẽ có xu hướng di cư về phía các cực và lên các sườn núi hướng tới các độ cao cao hơn.)

Câu 3: The pronoun “those” in paragraph 2 refers to ______.

 1. species
 2. ecosystems
 3. habitats
 4. areas

Đáp án đúng là A. species

Giải thích: Vế trước của câu có chủ ngữ là “species”, nên “those” ở đây chỉ species.

Câu 4: It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celsius degrees, ______.

 1. half of the earth’s surface would be flooded
 2. the sea level would rise by 20 centimeters
 3. water supply would decrease by 50 percent
 4. 20 to 50 percent of species could become extinct

Đáp án đúng là D.

Thông tin: Some scientists have estimated that 20 to 50 percent of species could be committed to extinction with 2 to 3 Celsius degrees of further warming. (Một số nhà khoa học đã ước tính rằng 20 đến 50 phần trăm các loài có thể bị tuyệt chủng nếu nhiệt độ tăng thêm từ 2 đến 3 độ C.)

Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape
Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape

Dạng bài tập đọc hiểu trong tiếng Anh

Đọc hiểu là một kỹ năng quan trọng trong việc học tiếng Anh. Đọc hiểu không chỉ là việc nhận biết các từ và cấu trúc ngữ pháp, mà còn là việc hiểu được ý nghĩa, mục đích, quan điểm và cảm xúc của tác giả. Đọc hiểu cũng giúp bạn mở rộng kiến thức, từ vựng và khả năng phản biện.

Trong các kỳ thi tiếng Anh như TOEIC, TOEFL, IELTS hay SAT, dạng bài tập đọc hiểu chiếm một phần lớn số câu hỏi và thời gian làm bài. Do đó, để làm tốt dạng bài này, bạn cần nắm được các dạng câu hỏi thường gặp, các chiến thuật đọc hiểu và các kỹ năng giải quyết bài tập.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn các dạng bài tập đọc hiểu trong tiếng Anh, cách nhận biết và làm bài cho từng dạng, cũng như một số lời khuyên để cải thiện kỹ năng đọc hiểu của bạn.

Các dạng bài tập đọc hiểu trong tiếng Anh

Theo , có thể chia các dạng bài tập đọc hiểu trong tiếng Anh thành 6 loại chính sau:

 • Dạng 1: Câu hỏi về nội dung (Content questions)
 • Dạng 2: Câu hỏi về từ vựng (Vocabulary questions)
 • Dạng 3: Câu hỏi về ý chính (Main idea questions)
 • Dạng 4: Câu hỏi về chi tiết (Detail questions)
 • Dạng 5: Câu hỏi về suy luận (Inference questions)
 • Dạng 6: Câu hỏi về ý kiến và mục đích (Opinion and purpose questions)

Dưới đây là một số ví dụ và cách làm bài cho từng dạng câu hỏi.

Dạng 1: Câu hỏi về nội dung

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung của đoạn văn. Các câu hỏi thường bắt đầu bằng các từ hỏi như who, what, when, where, why, how… Bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong đoạn văn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ví dụ:

Đoạn văn:

The Amazon rainforest is the largest tropical rainforest in the world, covering over five and a half a million square kilometers (1.4 billion acres). Over half of the Amazon’s area is contained within Brazil and is home to millions of species of animals and plants, many of which are found nowhere else on Earth. The Amazon is also home to hundreds of indigenous tribes, some of which have never been contacted by the outside world. The Amazon plays a vital role in regulating the Earth’s climate by absorbing large amounts of carbon dioxide and producing oxygen. However, the Amazon is under threat from deforestation, mining, agriculture and climate change.

Câu hỏi:

 • What is the size of the Amazon rainforest?
 • Which country contains over half of the Amazon’s area?
 • What are some of the threats to the Amazon?

Cách làm bài:

 • Để trả lời câu hỏi đầu tiên, bạn chỉ cần đọc câu đầu tiên của đoạn văn và tìm thấy số liệu về diện tích của rừng Amazon. Câu trả lời là: The Amazon rainforest is over five and a half a million square kilometers (1.4 billion acres) in size.
 • Để trả lời câu hỏi thứ hai, bạn cần đọc câu thứ hai của đoạn văn và tìm thấy tên quốc gia chiếm hơn nửa diện tích của rừng Amazon. Câu trả lời là: Brazil contains over half of the Amazon’s area.
 • Để trả lời câu hỏi thứ ba, bạn cần đọc câu cuối cùng của đoạn văn và liệt kê các yếu tố gây nguy hiểm cho rừng Amazon. Câu trả lời là: Some of the threats to the Amazon are deforestation, mining, agriculture and climate change.
Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape
Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape

Dạng 2: Câu hỏi về từ vựng

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn xác định nghĩa hoặc sử dụng của một từ hoặc cụm từ trong đoạn văn. Các câu hỏi thường có dạng như:

 • What does the word … mean in the passage?
 • The word … is closest in meaning to …
 • The word … is used to …
 • Which of the following words can replace the word … without changing the meaning of the passage?

Ví dụ:

Đoạn văn:

The Eiffel Tower is a wrought iron lattice tower on the Champ de Mars in Paris, France. It is named after the engineer Gustave Eiffel, whose company designed and built the tower. Constructed from 1887–89 as the entrance to the 1889 World’s Fair, it was initially criticized by some of France’s leading artists and intellectuals for its design, but it has become a global cultural icon of France and one of the most recognizable structures in the world. The Eiffel Tower is the most-visited paid monument in the world; 6.91 million people ascended it in 2015.

Câu hỏi:

 • What does the word “lattice” mean in the passage?
 • The word “criticized” is closest in meaning to …
 • The word “ascended” is used to …

Cách làm bài:

 • Để trả lời câu hỏi đầu tiên, bạn cần tìm từ “lattice” trong đoạn văn và xem nó được sử dụng trong ngữ cảnh nào. Bạn có thể suy ra nghĩa của từ này bằng cách nhìn vào hình dạng của tháp Eiffel, hoặc tra từ điển nếu cần. Câu trả lời là: The word “lattice” means a structure or pattern made of strips of metal, wood, or other material that cross over each other with spaces between them.
 • Để trả lời câu hỏi thứ hai, bạn cần tìm từ “criticized” trong đoạn văn và xem nó có nghĩa gì. Bạn có thể chọn một từ có nghĩa gần nhất trong các đáp án cho sẵn, hoặc tự nghĩ ra một từ khác nếu không có đáp án phù hợp. Câu trả lời là: The word “criticized” is closest in meaning to disapproved, condemned, or attacked.
 • Để trả lời câu hỏi thứ ba, bạn cần tìm từ “ascended” trong đoạn văn và xem nó được sử dụng để làm gì. Bạn có thể giải thích ý nghĩa của từ này bằng cách dùng các từ khác hoặc ví dụ cụ thể. Câu trả lời là: The word “ascended” is used to describe the action of going up or climbing something, especially the Eiffel Tower. For example, 6.91 million people ascended the Eiffel Tower in 2015, meaning they went up to the top of the tower by stairs or elevator.
Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape
Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape

Dạng 3: Câu hỏi về ý chính

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn xác định ý chính của cả đoạn văn hoặc một phần của đoạn văn. Ý chính là điểm quan trọng nhất mà tác giả muốn truyền đạt cho người đọc. Các câu hỏi thường có dạng như:

 • What is the main idea of the passage?
 • What is the main point of the first paragraph?
 • Which of the following best expresses the main idea of the passage?

Ví dụ:

Đoạn văn:

The human brain is a remarkable organ. It controls all the functions of the body, interprets information from the outside world, and embodies the essence of the mind and soul. Intelligence, creativity, emotion, and memory are a few of the many things governed by the brain. The brain is made up of two halves, or hemispheres. Each hemisphere is responsible for different functions and abilities. For example, the left hemisphere is usually involved in language and logic, while the right hemisphere is more related to spatial and artistic skills.

Câu hỏi:

 • What is the main idea of the passage?
 • What is the main point of the second paragraph?

Cách làm bài:

 • Để trả lời câu hỏi đầu tiên, bạn cần tìm câu nói ra ý chính của cả đoạn văn. Thông thường, câu này sẽ nằm ở đầu hoặc cuối đoạn văn, hoặc được nhấn mạnh bằng các từ như therefore, in conclusion, or as a result. Trong trường hợp này, câu nói ra ý chính của đoạn văn là câu đầu tiên: The human brain is a remarkable organ. Câu trả lời là: The main idea of the passage is that the human brain is a remarkable organ that controls many functions and abilities.
 • Để trả lời câu hỏi thứ hai, bạn cần tìm câu nói ra ý chính của đoạn văn thứ hai. Đoạn văn này nói về cấu trúc của não bộ và sự phân chia nhiệm vụ của hai bán cầu não. Câu nói ra ý chính của đoạn văn này là câu cuối cùng: Each hemisphere is responsible for different functions and abilities. Câu trả lời là: The main point of the second paragraph is that each hemisphere of the brain has different functions and abilities.

Dạng 4: Câu hỏi về chi tiết

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn tìm kiếm các thông tin cụ thể trong đoạn văn. Các thông tin này có thể là các số liệu, ngày tháng, tên riêng, sự kiện, ví dụ, hoặc bất kỳ chi tiết nào được đề cập trong đoạn văn. Các câu hỏi thường có dạng như:

 • According to the passage, …
 • How many … are mentioned in the passage?
 • What is an example of … in the passage?
 • Where did … happen in the passage?

Ví dụ:

Đoạn văn:

The Great Wall of China is a series of fortifications that were built across the historical northern borders of ancient Chinese states and Imperial China as protection against various nomadic groups from the Eurasian Steppe. Several walls were built from as early as the 7th century BC, with selective stretches later joined together by Qin Shi Huang (220–206 BC), the first emperor of China. Little of the Qin wall remains. Later on, many successive dynasties have built and maintained multiple stretches of border walls. The most well-known sections of the wall were built by the Ming dynasty (1368–1644).

Câu hỏi:

 • According to the passage, who was the first emperor of China?
 • How many centuries are mentioned in the passage?
 • What is an example of a nomadic group from the Eurasian Steppe in the passage?
 • Where did the Great Wall of China serve as protection in the passage?

Cách làm bài:

 • Để trả lời câu hỏi đầu tiên, bạn cần tìm tên của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc trong đoạn văn. Câu trả lời là: According to the passage, Qin Shi Huang was the first emperor of China.
 • Để trả lời câu hỏi thứ hai, bạn cần đếm số lượng các thế kỷ được đề cập trong đoạn văn. Câu trả lời là: Four centuries are mentioned in the passage: the 7th century BC, the 3rd century BC, and the 14th and 17th centuries AD.
 • Để trả lời câu hỏi thứ ba, bạn cần tìm một ví dụ về một nhóm du mục từ cao nguyên Á Âu trong đoạn văn. Tuy nhiên, đoạn văn không có ví dụ cụ thể nào, mà chỉ nói chung chung là “various nomadic groups”. Do đó, bạn có thể trả lời là: The passage does not give a specific example of a nomadic group from the Eurasian Steppe, but some possible examples are the Xiongnu, the Mongols, or the Turks.
 • Để trả lời câu hỏi thứ tư, bạn cần tìm vị trí của Vạn Lý Trường Thành trong đoạn văn. Câu trả lời là: The Great Wall of China served as protection across the historical northern borders of ancient Chinese states and Imperial China in the passage.

Dạng 5: Câu hỏi về suy luận

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn suy luận hoặc nối suy từ các thông tin trong đoạn văn. Các thông tin này có thể không được nói rõ ra, mà phải dựa vào các manh mối, gợi ý, hay kiến thức nền của bạn để đưa ra kết luận. Các câu hỏi thường có dạng như:

 • What can be inferred from the passage?
 • Based on the passage, …
 • Why did … in the passage?
 • What is the implication of … in the passage?

Ví dụ:

Đoạn văn:

The Taj Mahal is an ivory-white marble mausoleum on the southern bank of the river Yamuna in the Indian city of Agra. It was commissioned in 1632 by the Mughal emperor Shah Jahan to house the tomb of his favourite wife, Mumtaz Mahal; it also houses the tomb of Shah Jahan himself. The tomb is the centerpiece of a 17-hectare (42-acre) complex, which includes a mosque and a guest house, and is set in formal gardens bounded on three sides by a crenellated wall.

Câu hỏi:

 • What can be inferred from the passage about Shah Jahan’s feelings for Mumtaz Mahal?
 • Based on the passage, what is the main function of the Taj Mahal?
 • Why did Shah Jahan commission the Taj Mahal in 1632?
 • What is the implication of the crenellated wall in the passage?

Cách làm bài:

 • Để trả lời câu hỏi đầu tiên, bạn cần suy luận về cảm xúc của Shah Jahan đối với Mumtaz Mahal từ các thông tin trong đoạn văn. Bạn có thể nhận thấy rằng Shah Jahan yêu quý Mumtaz Mahal rất nhiều khi ông xây dựng một công trình hoành tráng và đẹp mắt để tưởng nhớ vợ mình. Câu trả lời là: It can be inferred from the passage that Shah Jahan loved Mumtaz Mahal deeply and was heartbroken by her death.
 • Để trả lời câu hỏi thứ hai, bạn cần xác định chức năng chính của Taj Mahal từ các thông tin trong đoạn văn. Bạn có thể thấy rằng Taj Mahal được xây dựng để chứa hai ngôi mộ của Shah Jahan và Mumtaz Mahal. Câu trả lời là: Based on the passage, the main function of the Taj Mahal is to serve as a mausoleum for Shah Jahan and his wife.
 • Để trả lời câu hỏi thứ ba, bạn cần tìm nguyên nhân của việc Shah Jahan xây dựng Taj Mahal vào năm 1632 từ các thông tin trong đoạn văn. Bạn có thể suy ra rằng Shah Jahan xây dựng Taj Mahal sau khi Mumtaz Mahal qua đời vào năm 1631. Câu trả lời là: Shah Jahan commissioned the Taj Mahal in 1632 because he wanted to honor his wife’s memory and express his grief.
 • Để trả lời câu hỏi thứ tư, bạn cần hiểu ý nghĩa của bức tường có răng cưa trong đoạn văn. Bạn có thể biết rằng bức tường có răng cưa là một loại bức tường được thiết kế để phòng thủ và bắn súng. Câu trả lời là: The implication of the crenellated wall in the passage is that the Taj Mahal complex was designed to be protected from external threats and attacks.

Trên đây là hướng dẫn giải chi tiết các câu hỏi đọc hiểu về đoạn văn “Plant And Animals Will Find It Difficult To Escape”. Thuonghieuviet hi vọng rằng bài viết hữu ích với bạn.

Share