[GIẢI ĐÁP] Điền Từ Thích Hợp Trong Đoạn Văn “Marriage And Family Are Very Important In Vietnam”

Trong bài viết sau, Thuonghieuviet sẽ hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh dạng điền từ thích hợp vào chỗ trống. Và đoạn văn dưới đây có nối dung về “Marriage And Family Are Very Important In Vietnam”. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Marriage And Family Are Very Important In Vietnam
Marriage And Family Are Very Important In Vietnam

Nôi Dung Đoạn Văn “Marriage And Family Are Very Important In Vietnam”

Read the passage about family traditions in Viet Nam, and fill in the blanks with the suitable words.

 • importance
 • there
 • because
 • ancestors
 • by
 • arrange
 • more
 • responsible
 • look
 • after

Marriage and family are very important in Viet Nam. In the countryside,parents often (1) marriages; divorce remains uncommon, thoughis (2) frequent in cities. In traditional Vietnamese families, rolesare rigid. The man of the house is primarily (3) for the family’seconomic well-being. Older children help to (4) after youngersiblings. Discipline is viewed as a parental duty. The woman of the house looks (5) her parents, husband andchildren. In rural areas, women also do much agricultural work. Vietnamesewomen live (6) the “four virtues”: hard work, beauty, refined speechand excellent conduct. The Vietnamese attach great (7) to two traditional familyobligations: to care for their parents in their old age and to worship them after death. In each Vietnamese family, (8) is at least one altar on whichthere are the pictures of their ancestors. Family members worship their ancestors (9) they think parents after death will go to live in another world and this altar is the place where the ancestors’ souls live in. As a result, every day Vietnamese people lay flowers or sometimes fruits on the altar for the belief that those (10) will enjoy them.

Đáp án:

 • 1, Arrange
 • 2, More
 • 3, Responsible
 • 4, Look
 • 5, After
 • 6, By
 • 7, Importance
 • 8, There
 • 9, Because
 • 10, Ancestors
Marriage And Family Are Very Important In Vietnam
Marriage And Family Are Very Important In Vietnam

Phương pháp làm dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Đọc hiểu là một kỹ năng quan trọng trong việc học tiếng Anh. Đọc hiểu không chỉ giúp bạn nắm được nội dung của một văn bản, mà còn giúp bạn phát triển từ vựng, ngữ pháp, phát âm và kỹ năng viết. Tuy nhiên, đọc hiểu cũng là một kỹ năng khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để luyện tập. Đặc biệt, khi bạn phải làm dạng bài tập đọc hiểu trong các kỳ thi tiếng Anh như TOEIC, TOEFL, IELTS hay SAT, bạn cần có những phương pháp hiệu quả để giải quyết các câu hỏi khác nhau.

Phương pháp 1: Đọc lướt (Skimming)

Đọc lướt là một kỹ thuật đọc nhanh để nắm được ý chính của một văn bản. Khi đọc lướt, bạn không cần đọc chi tiết từng câu từng chữ, mà chỉ cần quan tâm đến những thông tin chính như tiêu đề, các đoạn mở đầu và kết thúc, các từ khóa hay các con số. Đọc lướt giúp bạn tiết kiệm thời gian và chuẩn bị tinh thần cho việc đọc kỹ sau đó.

Để áp dụng phương pháp này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xem qua các câu hỏi để biết được yêu cầu của bài tập.
 • Bước 2: Đọc lướt văn bản để nắm được chủ đề và ý chính của văn bản.
 • Bước 3: Trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề và ý chính của văn bản.

Ví dụ:

Bạn hãy đọc lướt văn bản sau và trả lời câu hỏi:

The Amazon rainforest is the largest tropical rainforest in the world, covering over five and a half million square kilometers (1.4 billion acres). It is home to an incredible diversity of life, including more than 10% of the world’s known species of plants and animals. The Amazon rainforest also plays a vital role in regulating the global climate by producing oxygen and absorbing carbon dioxide.

However, the Amazon rainforest is under threat from various human activities, such as logging, mining, agriculture and urbanization. These activities have caused deforestation, fragmentation, pollution and biodiversity loss in the rainforest. According to a report by the World Wildlife Fund (WWF), more than 17% of the Amazon rainforest has been lost in the past 50 years.

The loss of the Amazon rainforest has serious consequences for both the local and the global environment. The rainforest provides essential ecosystem services, such as water cycling, soil formation, nutrient recycling and climate regulation. The rainforest also supports the livelihoods of millions of people, especially the indigenous communities who depend on the forest for food, medicine, shelter and culture. The rainforest also hosts a wealth of scientific and cultural knowledge that could benefit humanity.

Therefore, it is urgent to protect and conserve the Amazon rainforest for the sake of its biodiversity, its ecosystem services and its people. There are many actions that can be taken to achieve this goal, such as enforcing laws and regulations, promoting sustainable development, supporting local communities, raising awareness and education, and supporting research and conservation efforts.

Câu hỏi: What is the main topic of the text?

A) The diversity of life in the Amazon rainforest B) The threats and consequences of losing the Amazon rainforest C) The benefits and importance of protecting the Amazon rainforest D) The actions and solutions for conserving the Amazon rainforest

Đáp án: B) The threats and consequences of losing the Amazon rainforest

Giải thích: Để trả lời câu hỏi này, bạn chỉ cần đọc lướt tiêu đề và các đoạn mở đầu và kết thúc của văn bản. Bạn sẽ thấy rằng văn bản nói về những nguy cơ và hậu quả của việc mất đi rừng nhiệt đới Amazon. Các đáp án khác không phản ánh được ý chính của văn bản.

Phương pháp 2: Đọc kỹ (Scanning)

Marriage And Family Are Very Important In Vietnam
Marriage And Family Are Very Important In Vietnam

Đọc kỹ là một kỹ thuật đọc để tìm kiếm những thông tin cụ thể trong một văn bản. Khi đọc kỹ, bạn không cần đọc toàn bộ văn bản, mà chỉ cần tập trung vào những phần có liên quan đến câu hỏi. Đọc kỹ giúp bạn tìm được những chi tiết và sự thật chính xác trong văn bản.

Để áp dụng phương pháp này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xem qua các câu hỏi để biết được những thông tin cần tìm trong văn bản.
 • Bước 2: Dùng mắt để quét nhanh qua văn bản và dừng lại khi thấy những từ khóa hay con số liên quan đến câu hỏi.
 • Bước 3: Đọc kỹ phần có chứa từ khóa hay con số đó và trả lời câu hỏi.

Ví dụ:

Bạn hãy đọc kỹ văn bản sau và trả lời câu hỏi:

The Amazon rainforest is the largest tropical rainforest in the world, covering over five and a half million square kilometers (1.4 billion acres). It is home to an incredible diversity of life, including more than 10% of the world’s known species of plants and animals. The Amazon rainforest also plays a vital role in regulating the global climate by producing oxygen and absorbing carbon dioxide.

However, the Amazon rainforest is under threat from various human activities, such as logging, mining, agriculture and urbanization. These activities have caused deforestation, fragmentation, pollution and biodiversity loss in the rainforest. According to a report by the World Wildlife Fund (WWF), more than 17% of the Amazon rainforest has been lost in the past 50 years.

The loss of the Amazon rainforest has serious consequences for both the local and the global environment. The rainforest provides essential ecosystem services, such as water cycling, soil formation, nutrient recycling and climate regulation. The rainforest also supports the livelihoods of millions of people, especially the indigenous communities who depend on the forest for food, medicine, shelter and culture. The rainforest also hosts a wealth of scientific and cultural knowledge that could benefit humanity.

Therefore, it is urgent to protect and conserve the Amazon rainforest for the sake of its biodiversity, its ecosystem services and its people. There are many actions that can be taken to achieve this goal, such as enforcing laws and regulations, promoting sustainable development, supporting local communities, raising awareness and education, and supporting research and conservation efforts.

Câu hỏi: How much of the Amazon rainforest has been lost in the past 50 years?

A) 10% B) 17% C) 50% D) 70%

Đáp án: B) 17%

Giải thích: Để trả lời câu hỏi này, bạn chỉ cần tìm kiếm con số liên quan đến câu hỏi trong văn bản. Bạn sẽ thấy rằng trong đoạn thứ hai của văn bản có ghi: “According to a report by the World Wildlife Fund (WWF), more than 17% of the Amazon rainforest has been lost in the past 50 years.” Đây là thông tin chính xác và cụ thể để trả lời câu hỏi. Các đáp án khác không có trong văn bản hoặc không phù hợp với câu hỏi.

Phương pháp 3: Đọc đoạn (Intensive reading) là một kỹ thuật đọc để hiểu sâu sắc và chi tiết một đoạn văn trong một văn bản. Khi đọc đoạn, bạn cần đọc kỹ từng câu, từng từ và phân tích ý nghĩa, mối quan hệ và cấu trúc của chúng. Đọc đoạn giúp bạn phát hiện ra những ý kiến, lập luận, suy diễn và nhận xét của tác giả trong văn bản.

Để áp dụng phương pháp này, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xem qua các câu hỏi để biết được những điểm cần chú ý trong đoạn văn.
 • Bước 2: Đọc kỹ đoạn văn và ghi chú lại những từ mới, từ vựng chuyên ngành, từ nối, từ chỉ sự so sánh, nguyên nhân, kết quả hay mục đích.
 • Bước 3: Tìm hiểu ý nghĩa của các từ mới bằng cách tra từ điển, dùng ngữ cảnh hoặc suy đoán.
 • Bước 4: Phân tích cấu trúc của đoạn văn bằng cách xác định chủ đề câu, ý chính đoạn và các ý phụ trợ.
 • Bước 5: Trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung, ý kiến, lập luận, suy diễn và nhận xét của tác giả trong đoạn văn.

Ví dụ:

Bạn hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Therefore, it is urgent to protect and conserve the Amazon rainforest for the sake of its biodiversity, its ecosystem services and its people. There are many actions that can be taken to achieve this goal, such as enforcing laws and regulations, promoting sustainable development, supporting local communities, raising awareness and education, and supporting research and conservation efforts.

Câu hỏi: What is the main idea of the paragraph?

A) The reasons why the Amazon rainforest is important B) The threats and consequences of losing the Amazon rainforest C) The urgency and necessity of protecting the Amazon rainforest D) The actions and solutions for conserving the Amazon rainforest

Đáp án: D) The actions and solutions for conserving the Amazon rainforest

Giải thích: Để trả lời câu hỏi này, bạn cần đọc kỹ và phân tích đoạn văn. Bạn sẽ thấy rằng:

 • Đây là đoạn kết của văn bản.
 • Chủ đề câu của đoạn văn là “it is urgent to protect and conserve the Amazon rainforest”.
 • Ý chính đoạn là “There are many actions that can be taken to achieve this goal”.
 • Các ý phụ trợ là “such as enforcing laws and regulations, promoting sustainable development, supporting local communities, raising awareness and education, and supporting research and conservation efforts”.

Do đó, ý chính của đoạn văn là nêu ra các hành động và giải pháp để bảo tồn rừng nhiệt đới Amazon. Các đáp án khác không phản ánh được ý chính của đoạn văn.

Phân tích cấu trúc của một bài tập đọc hiểu tiếng Anh

Để phân tích cấu trúc của một bài tập đọc hiểu tiếng Anh, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định mục đích và đối tượng của bài tập. Bạn cần biết bài tập đọc hiểu tiếng Anh là để kiểm tra kỹ năng đọc nào, ở trình độ nào và dành cho ai. Ví dụ, bài tập đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2 là để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu cơ bản, ở trình độ sơ cấp và dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh.
 • Bước 2: Nhận biết chủ đề và ý chính của văn bản. Bạn cần xem qua tiêu đề, hình ảnh, các từ khóa và các câu hỏi để có được ý tưởng về nội dung của văn bản. Ví dụ, nếu tiêu đề là “The Amazon rainforest”, bạn có thể dự đoán văn bản sẽ nói về rừng nhiệt đới Amazon và những điều liên quan đến nó.
 • Bước 3: Phân chia văn bản thành các phần nhỏ. Bạn cần xác định các đoạn văn trong văn bản và xem xét mối quan hệ giữa chúng. Bạn cũng cần nhận biết các ý chính và ý phụ của mỗi đoạn văn. Ví dụ, một văn bản có thể được chia thành ba phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mỗi phần có thể có một hoặc nhiều đoạn văn. Mỗi đoạn văn có thể có một ý chính được nêu ra ở câu chủ đề và một số ý phụ được trình bày ở các câu khác.
 • Bước 4: Tìm hiểu từ vựng và ngữ pháp trong văn bản. Bạn cần tra cứu hoặc suy luận ý nghĩa của các từ mới, từ chuyên ngành, từ nối, từ chỉ sự so sánh, nguyên nhân, kết quả hay mục đích trong văn bản. Bạn cũng cần phân tích cấu trúc ngữ pháp của các câu để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng.
 • Bước 5: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của bài tập. Bạn cần áp dụng các kỹ thuật đọc hiểu khác nhau để trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin tổng quát, thông tin chi tiết, từ vựng hay suy luận trong văn bản. Bạn cũng cần chú ý đến dạng câu hỏi, số lượng câu trả lời và thời gian làm bài.

Trên đây là hướng dẫn giải đáp câu hỏi liên quan đến đoạn văn  “Marriage And Family Are Very Important In Vietnam”Thuonghieuviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn.

Share