Sinh học

[TỔNG HỢP] Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu

Bài viết dưới đây Thuonghieuviet chia sẻ tới bạn về Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật ngắn gọn và dễ hiểu. Mời bạn cùng theo dõi!

Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật
Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật

Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật

Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật
Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật

Cơ chế quang hợp ở thực vật

Quang hợp ở thực vật được thực hiện chủ yếu ở các lá cây, nơi có chứa các tế bào có lục lạp. Lục lạp là những bào quan có màng sinh chất, bên trong có chứa diệp lục và các tế bào sắc tố khác. Diệp lục là một loại protein có chứa sắt và magie, có màu xanh lá cây và có khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng. Các tế bào sắc tố khác có màu đỏ, cam, vàng hoặc nâu, giúp bổ sung cho diệp lục trong việc thu nhận ánh sáng.

Quang hợp ở thực vật gồm hai giai đoạn: pha sáng và pha tối. Pha sáng xảy ra ở các màng thylakoid trong lục lạp, còn pha tối xảy ra ở chất nền stroma của lục lạp.

Pha sáng

Pha sáng là giai đoạn phụ thuộc vào ánh sáng, trong đó năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng hoá học dưới dạng ATP (adenosine triphosphate) và NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate). Pha sáng gồm hai loại phản ứng: phản ứng quang điện tử (PS) và chu trình Calvin.

Phản ứng quang điện tử

Phản ứng quang điện tử là phản ứng trong đó diệp lục và các tế bào sắc tố khác thu nhận photon (hạt ánh sáng) và truyền electron từ một chất cho một chất khác. Có hai loại PS: PS I và PS II.

PS I xảy ra khi diệp lục P700 (có bước sóng hấp thụ tối đa là 700 nm) nhận photon và kích hoạt electron của nó. Electron này được chuyển cho một chuỗi các chất mang electron (ETC), cuối cùng được nhận bởi NADP+ để tạo thành NADPH.

PS II xảy ra khi diệp lục P680 (có bước sóng hấp thụ tối đa là 680 nm) nhận photon và kích hoạt electron của nó. Electron này được chuyển cho một ETC khác, cuối cùng được nhận bởi PS I. Để bù đắp cho electron mất đi, PS II phân giải nước thành hai ion hydro và một nguyên tử oxy. Ion hydro được sử dụng để tạo ra độ thế proton giữa không gian thylakoid và stroma, giúp tạo ra ATP bằng cơ chế ATP synthase. Nguyên tử oxy được giải phóng ra ngoài làm sản phẩm phụ.

Chu trình Calvin

Chu trình Calvin là chu trình trong đó ATP và NADPH được sử dụng để tạo ra các hợp chất hữu cơ từ carbon dioxide. Chu trình Calvin gồm ba bước: kết hợp, giảm và tái tạo.

 • Kết hợp: Carbon dioxide được kết hợp với ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP), một hợp chất có năm nguyên tử carbon, bằng sự trợ giúp của enzim rubisco. Kết quả là một hợp chất không ổn định có sáu nguyên tử carbon, ngay lập tức phân rã thành hai phân tử glycerate-3-phosphate (G3P), mỗi phân tử có ba nguyên tử carbon.
 • Giảm: G3P được giảm thành glyceraldehyde-3-phosphate (GAP), một hợp chất có ba nguyên tử carbon, bằng cách sử dụng ATP và NADPH. Một số GAP được sử dụng để tạo ra các hợp chất hữu cơ khác như glucose, fructose, saccarose, tinh bột, cellulose, lipid và protein. Một số GAP được sử dụng để tái tạo RuBP.
 • Tái tạo: GAP được tái tạo thành RuBP bằng cách sử dụng ATP. Quá trình này yêu cầu năm phân tử GAP để tạo ra ba phân tử RuBP.

Để tạo ra một phân tử glucose (có sáu nguyên tử carbon), chu trình Calvin cần sáu vòng lặp, tiêu thụ 18 phân tử ATP và 12 phân tử NADPH.

Pha tối

Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật
Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật

Pha tối là giai đoạn không phụ thuộc vào ánh sáng, trong đó các hợp chất hữu cơ được tạo ra trong pha sáng được sử dụng để tạo ra các hợp chất hữu cơ khác có vai trò quan trọng trong sinh trưởng và phát triển của thực vật. Pha tối gồm hai loại quá trình: quá trình sinh tổng hợp và quá trình hô hấp.

Quá trình sinh tổng hợp

Quá trình sinh tổng hợp là quá trình trong đó các hợp chất hữu cơ đơn giản như glucose được kết hợp lại thành các hợp chất hữu cơ phức tạp như tinh bột, cellulose, lipid và protein. Quá trình sinh tổng hợp có thể xảy ra ở nhiều nơi trong thực vật, như cytoplasm, lục lạp, ti thể và nhân. Quá trình sinh tổng hợp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn dự trữ năng lượng, cấu tạo cơ thể và tham gia vào các quá trình sinh lý của thực vật.

Một ví dụ về quá trình sinh tổng hợp là sinh tổng hợp protein. Sinh tổng hợp protein là quá trình tế bào tổng hợp những phân tử protein đặc trưng và cần thiết cho hoạt động sống của mình. Sinh tổng hợp protein gồm hai giai đoạn chính: phiên mã và dịch mã. Phiên mã là quá trình tổng hợp những phân tử RNA thông tin dựa trên trình tự khuôn của DNA. Dịch mã là quá trình tạo ra một phân tử protein dựa trên trình tự các codon (bộ ba nucleotide) trên RNA thông tin. Sinh tổng hợp protein được thực hiện bởi các ribosome, là những bào quan có chứa RNA ribosome và các protein khác. Sinh tổng hợp protein còn cần sự tham gia của các loại RNA khác như RNA vận chuyển (tRNA) và RNA nhân (rRNA).

Quá trình hô hấp

Quá trình hô hấp là quá trình cung cấp oxy cho các tế bào và loại bỏ carbon dioxide khỏi cơ thể. Quá trình hô hấp có vai trò quan trọng trong việc giải phóng năng lượng từ các chất dinh dưỡng và duy trì sự sống của các sinh vật. Quá trình hô hấp có thể chia thành hai loại chính: hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Hô hấp hiếu khí là quá trình sử dụng oxy làm chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi vận chuyển điện tử để tạo ra ATP, nước và carbon dioxide. Hô hấp hiếu khí được thực hiện bởi các sinh vật nhân thực, một số loại tảo và vi khuẩn. Hô hấp hiếu khí gồm hai giai đoạn: glycolysis và chu trình Krebs.

Glycolysis là quá trình phân giải glucose thành hai phân tử pyruvate, tạo ra hai phân tử ATP và hai phân tử NADH. Glycolysis xảy ra ở cytoplasm của tế bào.

Chu trình Krebs là quá trình oxy hóa pyruvate thành carbon dioxide, tạo ra sáu phân tử NADH, hai phân tử FADH2 và hai phân tử ATP. Chu trình Krebs xảy ra ở ty thể của tế bào.

Chuỗi vận chuyển điện tử là quá trình sử dụng năng lượng từ NADH và FADH2 để bơm proton qua màng ty thể, tạo ra độ thế proton. Độ thế proton này sau đó được sử dụng để quay ATP synthase, một enzyme tạo ra ATP từ ADP và phosphate. Chuỗi vận chuyển điện tử cũng giải phóng oxy và nước làm sản phẩm phụ. Chuỗi vận chuyển điện tử xảy ra ở màng ty thể của tế bào.

Tổng cộng, một phân tử glucose có thể tạo ra 38 phân tử ATP trong quá trình hô hấp hiếu khí.

Hô hấp kị khí là quá trình không sử dụng oxy làm chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi vận chuyển điện tử, mà sử dụng các chất khác như nitrat, sunfat, carbonat hay các hợp chất hữu cơ. Hô hấp kị khí được thực hiện bởi một số loại vi khuẩn, nấm men và ký sinh trùng. Hô hấp kị khí gồm hai giai đoạn: glycolysis và lên men.

Glycolysis giống như ở quá trình hô hấp hiếu khí, tạo ra pyruvate, ATP và NADH. Tuy nhiên, do không có oxy để tái tạo NAD+, pyruvate phải được lên men thành các sản phẩm khác như ethanol, lactic acid hay axit acetic để tái tạo NAD+. Lên men xảy ra ở cytoplasm của tế bào.

Tổng cộng, một phân tử glucose chỉ có thể tạo ra hai phân tử ATP trong quá trình hô hấp kị khí.

Bài viết trên là những chia sẻ của Thuonghieuviet về Sơ Đồ Tư Duy Quang Hợp Ở Thực Vật. Hi vọng bài viết này hữu ích với bạn.

[TÌM HIỂU] Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã

Trong bài viết dưới đây của Thuonghieuviet, mời bạn cùng theo dõi và tìm hiểu về sơ đồ tư duy phiên mã và dịch mã, đây là phần kiến thức quan trong trong chương trình sinh học lớp 12.

Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã Sinh Học 12

Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã
Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã
Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã
Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã

Cấu trúc và chức năng của các loại ARN

ARN thông tin (mARN)

 • Là loại ARN có cấu trúc đơn sợi, có độ dài phụ thuộc vào đoạn ADN mà nó sao chép.
 • Chứa thông tin di truyền từ ADN để tổ hợp các axit amin theo thứ tự nhất định.
 • Có cấu trúc gồm ba phần: đầu 5’, đuôi 3’ và phần thân.
 • Đầu 5’ có một nhóm guanin metyl hóa (GTP) được nối với sợi ARN bằng một liên kết 5’-5’ triphosphat. Đuôi 3’ có một chuỗi poly-A gồm khoảng 200-250 nuclêôtit A được nối với sợi ARN bằng một liên kết ester. Cả hai phần này đều có tác dụng bảo vệ sợi ARN khỏi sự phân giải của các enzym, cũng như giúp cho việc vận chuyển và nhận diện của sợi ARN trong tế bào.
 • Phần thân của sợi ARN chứa các mã hóa gen (exon) và các không mã hóa gen (intron). Các exon là những đoạn có thông tin di truyền để tổ hợp các axit amin, còn các intron là những đoạn không có thông tin di truyền hoặc có thông tin điều hòa hoạt động gen. Trong quá trình phiên mã, các intron sẽ bị cắt bỏ và các exon sẽ được nối lại với nhau để tạo thành một sợi ARN thông tin hoàn chỉnh.

ARN chuyển (tARN)

 • Là loại ARN có cấu trúc đơn sợi, có độ dài khoảng 75-80 nuclêôtit.
 • Có vai trò làm cầu nối giữa mARN và protein, bằng cách mang các axit amin tương ứng với các mã ba (codon) trên mARN vào ribozom để tổ hợp thành chuỗi polipeptit.
 • Có cấu trúc gồm hai phần: phần đầu và phần cuối.
 • Phần đầu của tARN có một vòng lặp chứa ba nuclêôtit liên tiếp gọi là anticodon, có khả năng ghép cặp với codon tương ứng trên mARN. Phần cuối của tARN có một nhóm hydroxyl (-OH) ở vị trí 3’ của nuclêôtit A cuối cùng, nơi mà axit amin được gắn vào bằng một liên kết ester. Các axit amin được gắn vào tARN bởi các enzym gọi là aminoacyl-tARN synthetase, có độ chọn lọc cao đối với từng loại tARN và axit amin.
 • Ngoài ra, tARN còn có một số vòng lặp và khuỷu tay khác, có tác dụng giúp cho việc gập lại và duy trì cấu trúc không gian của tARN, cũng như tương tác với các thành phần khác của ribozom.

ARN ribozom (rARN)

 • Là loại ARN có cấu trúc đơn sợi hoặc kép sợi, có độ dài khác nhau tùy thuộc vào loại ribozom mà nó thuộc về.
 • Có vai trò làm thành phần cấu trúc và chức năng của ribozom, nơi diễn ra quá trình dịch mã.
 • Có cấu trúc gồm hai phần: phần nhân và phần biểu hiện.
 • Phần nhân của rARN là phần chứa các nuclêôtit liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô, tạo thành các vùng kép sợi và đơn sợi xen kẽ nhau. Phần biểu hiện của rARN là phần chứa các nuclêôtit không liên kết với nhau, mà tự do biểu hiện ra bên ngoài ribozom. Cả hai phần này đều có tác dụng giúp cho việc duy trì cấu trúc không gian và hoạt động của ribozom.
 • Trong ribozom của ti thể (prokaryote), có ba loại rARN: rARN 5S, rARN 16S và rARN 23S. Trong ribozom của tế bào nhân thật (eukaryote), có bốn loại rARN: rARN 5S, rARN 5.8S, rARN 18S và rARN 28S. Các loại rARN này được tổ hợp với các protein để tạo thành hai đơn vị của ribozom: đơn vị nhỏ và đơn vị lớn. Đơn vị nhỏ có chức năng nhận diện và ghép cặp với mARN, còn đơn vị lớn có chức năng kết hợp các axit amin thành chuỗi polipeptit.

Các bước và cơ chế của phiên mã và dịch mã

Phiên mã

Phiên mã là quá trình sao chép một đoạn ADN thành một phân tử ARN thông tin (mARN). Phiên mã có ba bước chính: khởi động, kéo dài và kết thúc.

 • Bước khởi động: Là bước mà enzym RNA polymerase bám vào một vùng ADN gọi là promoter, nơi bắt đầu quá trình phiên mã. Promoter là một đoạn ADN có trình tự nuclêôtit nhất định, thường chứa một hộp TATA (TATAAA) ở vị trí -10 và một hộp Pribnow (TTGACA) ở vị trí -35 so với điểm khởi đầu phiên mã. Enzym RNA polymerase sẽ phân ly hai sợi ADN trong promoter để tạo thành một bọt phiên mã, nơi mà sợi ADN nằm trong chiều 3’-5’ được sử dụng làm khuôn để sao chép thành sợi ARN.
Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã
Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã

Bước kéo dài: Là bước mà enzym RNA polymerase tiếp tục di chuyển dọc theo sợi ADN khuôn, đọc trình tự nuclêôtit và ghép cặp với các nuclêôtit tương ứng trên sợi ARN mới hình thành. Quá trình này diễn ra theo chiều 5’-3’ của sợi ARN, và theo chiều 3’-5’ của sợi ADN khuôn. Trong quá trình này, bọt phiên mã sẽ mở rộng và thu hẹp liên tục, tạo ra một vùng phiên mã có độ dài khoảng 18 nuclêôtit. Enzym RNA polymerase sẽ sao chép toàn bộ đoạn ADN từ điểm khởi đầu phiên mã đến điểm kết thúc phiên mã, tạo ra một sợi ARN ban đầu gọi là ARN tiền chất (pre-mARN).

 • Bước kết thúc: Là bước mà quá trình phiên mã kết thúc khi enzym RNA polymerase gặp một vùng ADN gọi là terminator, nơi chứa một trình tự nuclêôtit nhất định, thường là một chuỗi poly-A hoặc một vòng lặp hình cơm cháy. Khi đó, enzym RNA polymerase sẽ ngừng sao chép và rời khỏi sợi ADN, giải phóng sợi ARN tiền chất. Sợi ARN tiền chất sau đó sẽ được xử lý để tạo thành sợi ARN thông tin (mARN) hoàn chỉnh, bằng cách cắt bỏ các intron và nối lại các exon, gắn thêm đầu 5’ và đuôi 3’, cũng như sửa đổi một số nuclêôtit. Sợi ARN thông tin sau cùng sẽ được vận chuyển ra khỏi nhân tế bào để tham gia vào quá trình dịch mã.

Dịch mã

Dịch mã là quá trình sử dụng mARN để tổ hợp các axit amin thành một chuỗi polipeptit. Dịch mã có ba bước chính: khởi động, kéo dài và kết thúc.

 • Bước khởi động: Là bước mà ribozom bám vào một vùng mARN gọi là khởi động (AUG), nơi bắt đầu quá trình dịch mã. Khởi động là một codon có trình tự nuclêôtit AUG, tương ứng với axit amin methionin (Met). Đơn vị nhỏ của ribozom sẽ nhận diện và ghép cặp với khởi động trên mARN, sau đó đơn vị lớn của ribozom sẽ ghép nối với đơn vị nhỏ để tạo thành ribozom hoàn chỉnh. Trong ribozom có ba vị trí gọi là A (aminoacyl), P (peptidyl) và E (exit), nơi mà các tARN mang axit amin vào và ra khỏi ribozom. Trong bước này, tARN mang axit amin Met sẽ vào vị trí P của ribozom, và anticodon của nó sẽ ghép cặp với codon khởi động trên mARN.
 • Bước kéo dài: Là bước mà ribozom tiếp tục di chuyển dọc theo mARN, đọc các codon liên tiếp và ghép cặp với các tARN mang axit amin tương ứng. Quá trình này diễn ra theo chiều 5’-3’ của mARN, và theo chiều N-C của chuỗi polipeptit. Trong quá trình này, tARN mang axit amin mới sẽ vào vị trí A của ribozom, và anticodon của nó sẽ ghép cặp với codon tiếp theo trên mARN. Sau đó, liên kết peptid giữa hai axit amin liền kề sẽ được hình thành bởi sự trợ giúp của enzym peptidyl transferase, nằm trong phần nhân của rARN 23S (ti thể) hoặc rARN 28S (tế bào nhân thật). Khi đó, tARN ở vị trí P sẽ mất axit amin của nó, và chuỗi polipeptit sẽ được chuyển sang tARN ở vị trí A. Tiếp theo, ribozom sẽ dịch chuyển một bước theo chiều 5’-3’ của mARN, khiến cho tARN ở vị trí A chuyển sang vị trí P, còn tARN ở vị trí P chuyển sang vị trí E. Cuối cùng, tARN ở vị trí E sẽ rời khỏi ribozom, để chuẩn bị cho tARN mang axit amin tiếp theo vào vị trí A. Quá trình này lặp lại cho đến khi ribozom gặp một codon dừng.
 • Bước kết thúc: Là bước mà quá trình dịch mã kết thúc khi ribozom gặp một codon dừng, nơi kết thúc quá trình tổ hợp các axit amin. Codon dừng là một codon không có tARN tương ứng, mà thay vào đó có các protein gọi là yếu tố giải phóng (release factor), có khả năng nhận diện và ghép cặp với codon dừng. Có ba loại codon dừng: UAA, UAG và UGA, không tương ứng với bất kỳ axit amin nào. Khi ribozom gặp một codon dừng, yếu tố giải phóng sẽ vào vị trí A của ribozom, và kích hoạt enzym peptidyl transferase để cắt đứt liên kết ester giữa chuỗi polipeptit và tARN ở vị trí P. Khi đó, chuỗi polipeptit sẽ được giải phóng khỏi ribozom, và có thể được xử lý tiếp để tạo thành protein hoàn chỉnh. Sau đó, ribozom sẽ phân ly thành hai đơn vị nhỏ và lớn, và rời khỏi mARN.

Một số ví dụ về ứng dụng của phiên mã và dịch mã trong sinh học

Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã
Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã

Phiên mã và dịch mã là hai quá trình cơ bản trong việc thực hiện thông tin di truyền từ ADN sang protein. Các protein sau đó có vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều hòa các chức năng sinh lý của tế bào và cơ thể. Do đó, phiên mã và dịch mã có nhiều ứng dụng trong sinh học, ví dụ như:

 • Nghiên cứu cấu trúc và chức năng của gen: Bằng cách phân tích các sản phẩm của phiên mã và dịch mã, ta có thể xác định được vị trí, độ dài, số lượng và vai trò của các gen trong ADN. Ta cũng có thể so sánh các gen giữa các loài khác nhau để tìm ra sự tương đồng và khác biệt trong quá trình tiến hóa.
 • Nghiên cứu các biến thể gen: Bằng cách so sánh các sản phẩm của phiên mã và dịch mã giữa các cá thể khác nhau trong cùng một loài hoặc giữa các loài khác nhau, ta có thể phát hiện được các biến thể gen, gọi là đột biến hoặc biến dị. Các biến thể gen có thể ảnh hưởng đến tính trạng hoặc chức năng của protein, gây ra các bệnh di truyền hoặc tăng khả năng thích nghi với môi trường.
 • Nghiên cứu các cơ chế điều hòa biểu hiện gen: Bằng cách nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phiên mã và dịch mã, ta có thể hiểu được các cơ chế điều hòa biểu hiện gen, tức là sự tăng giảm hoặc bật tắt của các gen trong tế bào. Các cơ chế này có thể bao gồm các yếu tố nội sinh (như DNA methylation, histone modification, RNA interference) hoặc ngoại sinh (như nhiệt độ, ánh sáng, hormone, chất dinh dưỡng). Các cơ chế này giúp cho tế bào có thể phản ứng với các tín hiệu và điều kiện khác nhau, duy trì sự ổn định và đa dạng hóa của chức năng sinh lý.
 • Ứng dụng trong công nghệ sinh học: Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như PCR (phản ứng chuỗi polymerase), RT-PCR (phản ứng chuỗi polymerase ngược), DNA microarray, RNA-seq, CRISPR-Cas9, ta có thể thực hiện các quá trình phiên mã và dịch mã một cách nhân tạo, để phát hiện, phân tích, sao chép, chỉnh sửa hoặc biến đổi các gen và protein. Các ứng dụng này có thể giúp cho việc chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa các bệnh, cải tiến các tính trạng của cây trồng và vật nuôi, sản xuất các chất sinh học có giá trị cao.

Trên đây là Sơ Đồ Tư Duy Phiên Mã Và Dịch Mã cùng với đó là kiến thức liên quan mà Thuonghieuviet đã tổng hợp được hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

[TÌM HIỂU] Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11

Trong thế giới tự nhiên, động vật là những sinh vật có khả năng chuyển động và phản ứng với môi trường sống của chúng. Động vật có nhiều loại hình thức, kích thước, cấu trúc và chức năng sinh lý khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả các loài động vật là chúng đều có những hành vi hay còn gọi là tập tính. Tập tính là chuỗi phản ứng của cơ thể động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể), nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. 

Tập tính của động vật có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống, bảo vệ bản thân, kiếm ăn, giao tiếp, sinh sản và di trú. Tập tính của động vật cũng phản ánh sự phát triển và tiến hóa của chúng qua các thời kỳ lịch sử.

Trong bài viết này, hãy cùng Thuonghieuviet tìm hiểu về các khái niệm cơ bản, phân loại, nguồn gốc và vai trò của Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11. Chúng ta cũng sẽ xem xét một số ví dụ minh họa cho các loại tập tính khác nhau ở các loài động vật khác nhau.

1.          Khái niệm Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11

Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11
Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11

Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại. Tập tính có thể được hiểu như là một hành vi hay một hành động được điều khiển bởi di truyền hoặc được học hỏi qua kinh nghiệm. Tập tính có thể được biểu hiện ở các cấp độ khác nhau, từ cá nhân, nhóm cho đến loài.

Một số ví dụ cho tập tính của động vật là:

 • Động vật ngủ đông (gấu, nhím, chuột, rắn…): Đây là tập tính giúp các loài này tiết kiệm năng lượng khi thức ăn khan hiếm trong mùa đông.
 • Động vật săn mồi (sư tử, cá sấu, chim ưng…): Đây là tập tính giúp các loài này kiếm ăn và duy trì sự sống.
 • Chim di cư (nhạn, én, cò…): Đây là tập tính giúp các loài này tìm kiếm môi trường sống thuận lợi và tránh những thay đổi khắc nghiệt của thời tiết.

2. Phân loại tập tính của động vật

Tập tính của động vật có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, như sau:

2.1. Theo nguồn gốc

 • Tập tính bẩm sinh: Là những tập tính được di truyền từ cha mẹ sang con cái, không cần qua học hỏi hay kinh nghiệm. Ví dụ: chim non mở miệng khi thấy bóng tối (để nhận thức được sự hiện diện của mẹ), cá heo bơi ngay sau khi sinh.
 • Tập tính học hỏi: Là những tập tính được hình thành qua quá trình học hỏi từ môi trường hay từ các động vật khác. Ví dụ: chó biết ngồi, nằm, lắc đầu khi được huấn luyện, khỉ biết dùng đá để đập vỡ hạt dừa.

2.2. Theo cấp độ phức tạp

 • Tập tính đơn giản: Là những tập tính chỉ gồm một hoặc một vài hành động cơ bản, không cần sự phối hợp của nhiều bộ phận cơ thể hay não bộ. Ví dụ: rút tay khi chạm vào vật nóng, nháy mắt khi có bụi bay vào.
 • Tập tính phức tạp: Là những tập tính gồm nhiều hành động liên tiếp, cần sự phối hợp của nhiều bộ phận cơ thể và não bộ. Ví dụ: chim xây tổ, ong tạo kén.

2.3. Theo mục đích

 • Tập tính sinh tồn: Là những tập tính giúp động vật duy trì sự sống, bảo vệ bản thân và kiếm ăn. Ví dụ: rùa rút đầu vào mai, ếch nhảy vào ao khi thấy nguy hiểm, cá voi thở bằng vòi.
 • Tập tính sinh sản: Là những tập tính giúp động vật giao phối và sinh sản. Ví dụ: chim hót để gây sự chú ý của bạn tình, voi cái quẳng vòi lên trời để báo hiệu sẵn sàng giao phối.
 • Tập tính xã hội: Là những tập tính giúp động vật giao tiếp và hợp tác với các cá thể khác trong cùng loài hoặc loài khác. Ví dụ: chó sủa để báo tin hay cảm xúc, ong điêu khắc để chỉ đường nguồn mật hoa.

3.                  Nguồn gốc của tập tính ở động vật

Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11
Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11

Tập tính của động vật có nguồn gốc từ hai yếu tố chính là di truyền và môi trường. Di truyền là quá trình truyền lại các đặc điểm gen từ cha mẹ sang con cái qua quá trình sinh sản. Môi trường là những yếu tố bên ngoài cơ thể động vật, như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, thức ăn, kẻ thù…

Di truyền và môi trường có ảnh hưởng đến tập tính của động vật theo hai cách: thay đổi tần số biến dị gen và thay đổi biểu hiện gen. Biến dị gen là sự khác biệt về cấu trúc hoặc số lượng gen giữa các cá thể trong cùng loài. Biểu hiện gen là quá trình mà gen được chuyển hóa thành các sản phẩm chức năng như protein hay RNA.

Thay đổi tần số biến dị gen là quá trình mà các biến dị gen có lợi cho sự thích nghi của động vật với môi trường sẽ được lựa chọn và duy trì qua các thế hệ. Đây là cơ sở của quá trình tiến hóa. Ví dụ: bướm ngày có hai dạng màu sắc khác nhau: đen và trắng. Trong một khu vực có nhiều khói bụi, bướm ngày đen sẽ dễ sống sót hơn bướm ngày trắng vì chúng khó bị phát hiện bởi kẻ thù. Do đó, tần số của biến dị gen gây ra màu sắc đen sẽ tăng lên qua các thế hệ.

Thay đổi biểu hiện gen là quá trình mà các gen được kích hoạt hoặc ức chế bởi các yếu tố môi trường, dẫn đến sự thay đổi về hình thái, sinh lý hay hành vi của động vật. Đây là cơ sở của quá trình thích nghi. Ví dụ: hoa lan có thể thay đổi màu sắc của cánh hoa theo mùa để thu hút các loài thụ phấn khác nhau. Đây là kết quả của việc biểu hiện gen gây ra màu sắc cánh hoa bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và ánh sáng.

4. Vai trò của tập tính ở động vật

Tập tính của động vật có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự sống, phát triển và tiến hóa của chúng. Một số vai trò cụ thể của tập tính ở động vật là:

Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11
Tập Tính Của Động Vật Sinh Học 11
 • Giúp động vật thích nghi với môi trường sống: Tập tính giúp động vật phản ứng kịp thời và phù hợp với những thay đổi của môi trường, từ đó duy trì được sự cân bằng sinh lý và sinh thái. Ví dụ: gấu Bắc Cực có tập tính lông trắng để ngụy trang trong tuyết, cá voi có tập tính phun nước để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.
 • Giúp động vật sinh tồn và sinh sản: Tập tính giúp động vật kiếm ăn, bảo vệ bản thân, giao phối và nuôi con. Ví dụ: chim bồ câu có tập tính bay theo vòng tròn để nhận diện tổ, kiến có tập tính kéo nhau để mang thức ăn về tổ, voi có tập tính quẳng vòi lên trời để báo hiệu sẵn sàng giao phối.
 • Giúp động vật giao tiếp và hợp tác: Tập tính giúp động vật truyền đạt thông tin và cảm xúc, từ đó tạo ra những mối quan hệ xã hội và hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ: chó có tập tính sủa để báo tin hay cảm xúc, ong có tập tính điêu khắc để chỉ đường nguồn mật hoa, sóc có tập tính chia sẻ thức ăn với bạn bè.

Kết luận

Tập tính của động vật là một chủ đề rất thú vị và quan trọng trong việc nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học. Tập tính của động vật có nhiều khái niệm, phân loại, nguồn gốc và vai trò khác nhau. Tập tính của động vật phản ánh sự thích nghi, sinh tồn, sinh sản, giao tiếp và hợp tác của chúng với môi trường sống và các loài khác. Tập tính của động vật cũng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển và tiến hóa của chúng qua các thời kỳ lịch sử.

Thuonghieuviet  hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích và hấp dẫn về tập tính của động vật sinh học 11. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở đâu?

Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở đâu? Trong bài viết này, hãy cùng Thuonghieuviet tìm hiểu về các nhóm sinh vật có sinh sản vô tính bằng bào tử, cũng như các đặc điểm, cơ chế và ưu nhược điểm của hình thức sinh sản này.

Giới thiệu chung về sinh sản vô tính- Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở đâu?

Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở
Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà thế hệ con được sinh ra từ một cơ thể mẹ duy nhất, và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Sinh sản vô tính không cần sự hợp nhất của giao tử, và không liên quan đến số bộ nhiễm sắc thể hay sự giảm phân. Thế hệ con sẽ là bản sao di truyền chính xác của cơ thể mẹ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là sự tự thụ phấn (automixis)

Sinh sản vô tính có nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc và phương thức phát triển của cơ thể. Một trong những hình thức phổ biến và quan trọng là sinh sản bằng bào tử. Bào tử là những tế bào hoặc cấu trúc có khả năng phát triển thành một cá thể mới khi gặp điều kiện thuận lợi. Bào tử có thể được hình thành từ các tế bào phân chia hoặc từ các tế bào giảm phân.

Sinh sản vô tính bằng bào tử là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử vô tính, tức là bào tử được hình thành từ các tế bào phân chia. Bào tử vô tính có số lượng nhiễm sắc thể giống như cơ thể mẹ, và không có sự trao đổi gen giữa các tế bào. Bào tử vô tính có thể được bảo vệ bởi một lớp vỏ dày, giúp chúng chịu được các điều kiện khắc nghiệt và lưu trữ lâu dài.

Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở nhiều nhóm sinh vật khác nhau, đặc biệt là những nhóm có sự xen kẽ thế hệ giữa giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong vòng đời.

Sinh sản vô tính bằng bào tử ở rêu

Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở
Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở

Rêu là một nhóm thực vật không có mạch, không có hoa và không có hạt. Rêu có sự xen kẽ thế hệ giữa giai đoạn lưỡng bội (gametophyte) và giai đoạn đơn bội (sporophyte). Giai đoạn lưỡng bội là giai đoạn chủ yếu, chiếm phần lớn thời gian và diện tích của rêu. Giai đoạn lưỡng bội có thể sinh sản hữu tính bằng giao tử hoặc sinh sản vô tính bằng các phương pháp khác nhau, trong đó có sinh sản bằng bào tử trần.

Bào tử trần là những bào tử không có lớp vỏ bảo vệ, được hình thành trên các mảnh lá của rêu. Bào tử trần được tạo ra từ các tế bào phân chia của rêu, và có số nhiễm sắc thể giống như cơ thể mẹ. Bào tử trần có thể rơi xuống mặt đất hoặc được phân tán bởi gió hoặc nước. Khi gặp điều kiện thuận lợi, bào tử trần sẽ nảy mầm thành một cơ thể mới, là một sợi rêu non gọi là protonema. Protonema sau đó sẽ phát triển thành một cây rêu trưởng thành.

Sinh sản vô tính bằng bào tử trần có ưu điểm là giúp rêu tăng số lượng cá thể nhanh chóng và duy trì sự ổn định di truyền. Tuy nhiên, hình thức sinh sản này cũng có nhược điểm là không tạo ra sự đa dạng gen, không cho phép rêu thích nghi với các biến đổi môi trường và không có khả năng chịu được các yếu tố khắc nghiệt.

Sinh sản vô tính bằng bào tử ở quyết

Quyết là một nhóm thực vật không có hoa và không có hạt, nhưng có mạch. Quyết cũng có sự xen kẽ thế hệ giữa giai đoạn lưỡng bội (gametophyte) và giai đoạn đơn bội (sporophyte). Tuy nhiên, khác với rêu, giai đoạn đơn bội là giai đoạn chủ yếu của quyết, chiếm phần lớn thời gian và diện tích của cây.

Giai đoạn đơn bội của quyết có thể sinh sản hữu tính bằng bào tử hữu tính hoặc sinh sản vô tính bằng các phương pháp khác nhau, trong đó có sinh sản bằng bào tử vô tính. Bào tử vô tính là những bào tử có lớp vỏ dày, được hình thành trong các túi bào tử (sporangia) trên các lá của quyết. Bào tử vô tính được tạo ra từ các tế bào phân chia của quyết, và có số nhiễm sắc thể giống như cơ thể mẹ. Bào tử vô tính có thể rơi xuống mặt đất hoặc được phân tán bởi gió hoặc nước. Khi gặp điều kiện thuận lợi, bào tử vô tính sẽ nảy mầm thành một cơ thể mới, là một tế bào lưỡng bội gọi là prothallus. Prothallus sau đó sẽ sinh ra các giao tử để tham gia vào sinh sản hữu tính.

Sinh sản vô tính bằng bào tử vô tính có ưu điểm là giúp quyết tăng số lượng cá thể nhanh chóng và duy trì sự ổn định di truyền. Tuy nhiên, hình thức sinh sản này cũng có nhược điểm là không tạo ra sự đa dạng gen, không cho phép quyết thích nghi với các biến đổi môi trường và có khả năng chịu được các yếu tố khắc nghiệt.

Sinh sản vô tính bằng bào tử ở nấm

Nấm là một nhóm sinh vật thuộc giới Fungi, không phải là thực vật hay động vật. Nấm có cấu trúc cơ thể chủ yếu là một mạng các sợi gọi là hyphae, tạo thành một khối gọi là mycelium. Nấm có thể sinh sản hữu tính hoặc vô tính, tùy thuộc vào loài và điều kiện môi trường. Một trong những hình thức sinh sản phổ biến của nấm là sinh sản bằng bào tử.

Bào tử của nấm là những tế bào hoặc cấu trúc có khả năng phát triển thành một cá thể mới khi gặp điều kiện thuận lợi. Bào tử của nấm có thể được hình thành từ các tế bào phân chia hoặc từ các tế bào giảm phân. Bào tử của nấm có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng một trong những tiêu chí quan trọng là theo nguồn gốc của chúng: bào tử hữu tính và bào tử vô tính.

Bào tử hữu tính là những bào tử được hình thành từ sự kết hợp của hai giao tử khác nhau, mang lại sự đa dạng gen cho cá thể mới. Bào tử hữu tính thường được hình thành trong các cấu trúc mang tính giới, như basidia, asci hay zygosporangia.

Bào tử vô tính là những bào tử được hình thành từ một cơ thể mẹ duy nhất, không có sự kết hợp của giao tử, và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Bào tử vô tính thường được hình thành trong các cấu trúc không mang tính giới, như sporangia, conidia hay pycnidia.

Sinh sản vô tính bằng bào tử vô tính có ưu điểm là giúp nấm tăng số lượng cá thể nhanh chóng và duy trì sự ổn định di truyền. Tuy nhiên, hình thức sinh sản này cũng có nhược điểm là không tạo ra sự đa dạng gen, không cho phép nấm thích nghi với các biến đổi môi trường và có khả năng chịu được các yếu tố khắc nghiệt.

Sinh sản vô tính bằng bào tử ở một số vi sinh vật

Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở
Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở

Vi sinh vật là những sinh vật nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn thấy được bằng kính hiển vi. Vi sinh vật có nhiều nhóm khác nhau, nhưng chủ yếu là các nhóm thuộc giới Bacteria và Archaea. Vi sinh vật có thể sinh sản hữu tính hoặc vô tính, tùy thuộc vào loài và điều kiện môi trường. Một trong những hình thức sinh sản phổ biến của vi sinh vật là sinh sản bằng bào tử.

Bào tử của vi sinh vật là những tế bào hoặc cấu trúc có khả năng phát triển thành một cá thể mới khi gặp điều kiện thuận lợi. Bào tử của vi sinh vật có thể được hình thành từ các tế bào phân chia hoặc từ các tế bào giảm phân. Bào tử của vi sinh vật có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng một trong những tiêu chí quan trọng là theo nguồn gốc của chúng: bào tử hữu tính và bào tử vô tính.

Bào tử hữu tính là những bào tử được hình thành từ sự kết hợp của hai giao tử khác nhau, mang lại sự đa dạng gen cho cá thể mới. Bào tử hữu tính thường được hình thành trong các quá trình trao đổi gen, như cầu kết (conjugation), tiêm (transduction) hay biến đổi (transformation).

Bào tử vô tính là những bào tử được hình thành từ một cơ thể mẹ duy nhất, không có sự kết hợp của giao tử, và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Bào tử vô tính thường được hình thành trong các quá trình phân chia tế bào, như phân đôi (binary fission), phân rã (fragmentation) hay phân lập (budding).

Sinh sản vô tính bằng bào tử vô tính có ưu điểm là giúp vi sinh vật tăng số lượng cá thể nhanh chóng và duy trì sự ổn định di truyền. Tuy nhiên, hình thức sinh sản này cũng có nhược điểm là không tạo ra sự đa dạng gen, không cho phép vi sinh vật thích nghi với các biến đổi môi trường và có khả năng chịu được các yếu tố khắc nghiệt.

Trên đây là những thông tin giải đáp Sinh sản vô tính bằng bào tử có ở đâu? Thuonghieuviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Nào?

Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Nào? Quá trình phân giải protein có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, như y học, công nghệ sinh học, thực phẩm, mỹ phẩm, nông nghiệp, v.v. Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ giới thiệu một số ứng dụng tiêu biểu của quá trình phân giải protein trong các lĩnh vực này.

Khía quát về Protein-  Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Nào?

Protein là một loại hợp chất hữu cơ phức tạp, có cấu trúc gồm một hoặc nhiều chuỗi polypeptit liên kết với nhau bằng các liên kết hydro và liên kết disulfua. Protein có vai trò quan trọng trong các quá trình sinh lý của các sinh vật sống, như làm enzyme, hormone, kháng thể, chất điều hòa, chất dẫn truyền thần kinh, v.v.

Quá trình phân giải protein là quá trình cắt đứt các liên kết peptit trong chuỗi polypeptit để tạo ra các phân tử nhỏ hơn, gọi là peptit hoặc axit amin. Quá trình này có thể xảy ra tự nhiên trong cơ thể sinh vật hoặc do các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, pH, ánh sáng, enzyme, hoá chất, v.v.

Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng
Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng

Ứng dụng trong y học

Trong y học, quá trình phân giải protein được ứng dụng trong nhiều mục đích khác nhau, như:

 • Chẩn đoán bệnh: Quá trình phân giải protein có thể giúp xác định cấu trúc và chức năng của các protein bị biến đổi do bệnh lý hoặc di truyền. Ví dụ, quá trình phân giải protein có thể phát hiện được sự xuất hiện của protein amiloid trong não của bệnh nhân Alzheimer, hoặc sự biến đổi của protein hemoglobin trong máu của bệnh nhân thiếu máu.
 • Điều trị bệnh: Quá trình phân giải protein có thể tạo ra các chất có hoạt tính sinh học cao, có thể dùng làm thuốc hoặc chất tăng cường miễn dịch. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ sữa bò có thể tạo ra các peptit có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn và kháng oxy hóa, hoặc quá trình phân giải protein từ cá ngừ có thể tạo ra các peptit có khả năng ức chế sự hình thành máu đông.
 • Nghiên cứu khoa học: Quá trình phân giải protein có thể giúp nghiên cứu về cấu trúc và chức năng của các protein mới được phát hiện hoặc tổng hợp. Ví dụ, quá trình phân giải protein có thể giúp xác định cấu trúc ba chiều của các protein liên quan đến virus SARS-CoV-2, hoặc quá trình phân giải protein có thể giúp tìm ra các enzyme mới có khả năng chuyển hóa các chất ô nhiễm.
Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng
Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng

Ứng dụng trong công nghệ sinh học

Trong công nghệ sinh học, quá trình phân giải protein được ứng dụng trong nhiều hoạt động khác nhau, như:

 • Sản xuất enzyme: Quá trình phân giải protein có thể giúp tăng cường hoạt tính và ổn định của các enzyme được sử dụng trong các quá trình công nghiệp hoặc sinh học. Ví dụ, quá trình phân giải protein có thể giúp tăng cường hoạt tính của enzyme xylanase, một enzyme có khả năng phân giải xylan, một thành phần của vỏ cây, hoặc quá trình phân giải protein có thể giúp ổn định enzyme lipase, một enzyme có khả năng phân giải chất béo.
 • Sản xuất chất béo: Quá trình phân giải protein có thể giúp chuyển hóa các nguồn protein thực vật thành các chất béo có giá trị cao, có thể dùng làm nguyên liệu cho các sản phẩm thực phẩm hoặc dược phẩm. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ đậu nành có thể tạo ra các axit béo không no, như axit linoleic và axit linolenic, có tác dụng bảo vệ tim mạch và chống viêm, hoặc quá trình phân giải protein từ rong biển có thể tạo ra các axit béo omega-3, như axit eicosapentaenoic và axit docosahexaenoic, có tác dụng bảo vệ não bộ và thị lực.
 • Sản xuất vật liệu: Quá trình phân giải protein có thể giúp tạo ra các vật liệu mới có tính chất đặc biệt, có thể dùng làm nguyên liệu cho các sản phẩm công nghiệp hoặc y tế. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ tơ tằm có thể tạo ra các sợi nano, có khả năng làm vật liệu sinh học, cảm biến hoặc pin, hoặc quá trình phân giải protein từ da cá sấu có thể tạo ra các màng collagen, có khả năng làm vật liệu tái tạo da hoặc mô.

Ứng dụng trong thực phẩm

Trong thực phẩm, quá trình phân giải protein được ứng dụng trong nhiều mục đích khác nhau, như:

 • Tăng cường dinh dưỡng: Quá trình phân giải protein có thể giúp tăng cường chất lượng dinh dưỡng của các nguồn protein động vật hoặc thực vật. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ gạo lức có thể tăng cường hàm lượng lysine và tryptophan, hai axit amin thiết yếu cho cơ thể, hoặc quá trình phân giải protein từ lòng đỏ trứng gà có thể tăng cường hàm lượng cysteine và methionine, hai axit amin quan trọng cho sự chống oxy hóa.
 • Tăng cường hương vị: Quá trình phân giải protein có thể giúp tăng cường hương vị của các sản phẩm thực phẩm. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ cá ngừ có thể tạo ra các peptit có hương vị umami, hoặc quá trình phân giải protein từ sữa chua có thể tạo ra các peptit có hương vị ngọt.
 • Tạo ra sản phẩm mới: Quá trình phân giải protein có thể giúp tạo ra các sản phẩm thực phẩm mới có tính chất đặc biệt hoặc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ sữa có thể tạo ra các loại phô mai khác nhau, có độ cứng, độ mềm, độ chua và hương vị khác nhau, hoặc quá trình phân giải protein từ đậu nành có thể tạo ra các loại đậu phụ khác nhau, có kết cấu, màu sắc và hương vị khác nhau.
Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng
Quá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng

Ứng dụng trong mỹ phẩm

Trong mỹ phẩm, quá trình phân giải protein được ứng dụng trong nhiều mục đích khác nhau, như:

 • Dưỡng da: Quá trình phân giải protein có thể giúp cung cấp các chất dinh dưỡng và độ ẩm cho da, làm da mềm mại, mịn màng và săn chắc. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ lúa mì có thể tạo ra các peptit có khả năng kích thích sự sản sinh collagen và elastin, hai loại protein quan trọng cho sự đàn hồi của da, hoặc quá trình phân giải protein từ yến sào có thể tạo ra các peptit có khả năng làm dịu da và chống lão hóa.
 • Dưỡng tóc: Quá trình phân giải protein có thể giúp cung cấp các chất dinh dưỡng và bảo vệ tóc, làm tóc bóng mượt, khỏe mạnh và chống gãy rụng. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ tơ tằm có thể tạo ra các peptit có khả năng bám vào sợi tóc và tạo lớp màng bảo vệ, hoặc quá trình phân giải protein từ lông cừu có thể tạo ra các peptit có khả năng nuôi dưỡng và sửa chữa tóc hư tổn.
 • Tạo màu: Quá trình phân giải protein có thể giúp tạo ra các chất màu tự nhiên, có thể dùng làm nguyên liệu cho các sản phẩm trang điểm hoặc nhuộm tóc. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ cà rốt có thể tạo ra các peptit có màu cam, hoặc quá trình phân giải protein từ rong biển có thể tạo ra các peptit có màu xanh.

Ứng dụng trong nông nghiệp

Trong nông nghiệp, quá trình phân giải protein được ứng dụng trong nhiều hoạt động khác nhau, như:

 • Làm phân bón: Quá trình phân giải protein có thể giúp chuyển hóa các nguồn protein thải bỏ thành các chất dinh dưỡng cho cây trồng. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ xác cá hoặc xương bò có thể tạo ra các axit amin và nitơ, hai chất cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng, hoặc quá trình phân giải protein từ vỏ hạt điều hoặc vỏ hạt óc chó có thể tạo ra các axit amin và kali, hai chất cần thiết cho sự ra hoa và kết quả của cây trồng.
 • Làm thuốc trừ sâu: Quá trình phân giải protein có thể giúp tạo ra các chất có khả năng diệt khuẩn, diệt nấm hoặc diệt côn trùng, có thể dùng làm thuốc trừ sâu thân thiện với môi trường. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ tỏi hoặc ớt có thể tạo ra các peptit có khả năng diệt khuẩn và diệt nấm, hoặc quá trình phân giải protein từ đậu xanh hoặc đậu đỏ có thể tạo ra các peptit có khả năng diệt côn trùng.
 • Làm thức ăn chăn nuôi: Quá trình phân giải protein có thể giúp tăng cường chất lượng dinh dưỡng của các nguồn thức ăn chăn nuôi. Ví dụ, quá trình phân giải protein từ bã đậu nành hoặc bã bia có thể tăng cường hàm lượng protein và axit amin thiết yếu cho gia súc hoặc gia cầm, hoặc quá trình phân giải protein từ vỏ tôm hoặc vỏ ốc có thể tăng cường hàm lượng canxi và photpho cho thủy sản.

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắcQuá Trình Phân Giải Protein Được Ứng Dụng Trong Lĩnh Vực Nào? Thuonghieuviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!

[TÌM HIỂU] mARN được tổng hợp theo chiều nào?

mARN được tổng hợp theo chiều nào? Điều này sẽ được Thuonghieuviet giải đáp trong bài viết sau đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

mARN là gì? mARN được tổng hợp theo chiều nào?

MARN là viết tắt của messenger RNA, hay còn gọi là RNA thông tin. Đây là loại RNA có chức năng sao chép thông tin di truyền từ ADN và định hướng quá trình tổng hợp protein trong tế bào. Vậy MARN được tổng hợp theo chiều nào? Quá trình này được gọi là gì? Và MARN có những đặc điểm gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Quá trình tổng hợp mARN

mARN được tổng hợp theo chiều nào
mARN được tổng hợp theo chiều nào

Quá trình tổng hợp MARN từ ADN được gọi là phiên mã (transcription). Phiên mã diễn ra trong nhân tế bào ở kỳ trung gian của chu kỳ tế bào. Phiên mã bao gồm ba giai đoạn chính: khởi đầu, kéo dài và chấm dứt.

Khởi đầu

Trong giai đoạn này, một loại enzyme có tên là RNA polimeraza bám vào vùng điều hòa (promoter) của gen, làm gen tháo xoắn để lộ ra một trong hai mạch ADN. Mạch ADN này được gọi là mạch khuôn (template strand) và có chiều 3’-5’. Mạch khuôn sẽ được sử dụng để tổng hợp MARN theo nguyên tắc bổ sung.

Kéo dài

Trong giai đoạn này, RNA polimeraza trượt dọc theo mạch khuôn của gen, liên kết các ribonucleotit với nhau theo nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc này là: A với U, T với A, G với X và X với G. Do đó, trình tự các nucleotit trên MARN sẽ giống với trình tự của mạch bổ sung của gen, chỉ khác là T được thay bằng U. Chiều tổng hợp của MARN là từ 5’-3’, ngược lại với chiều của mạch khuôn.

Chấm dứt

Trong giai đoạn này, khi RNA polimeraza đến vùng kết thúc phiên mã (terminator) của gen, quá trình phiên mã dừng lại. MARN hoàn chỉnh được tách khỏi mạch khuôn và thoát ra khỏi nhân tế bào. MARN sau đó sẽ được chuyển đến riboxom để tham gia vào quá trình dịch mã (translation), hay còn gọi là quá trình tổng hợp protein.

mARN được tổng hợp theo chiều nào
mARN được tổng hợp theo chiều nào

Đặc điểm của MARN

MARN có một số đặc điểm sau:

 • MARN có cấu trúc mạch đơn, không có liên kết hydro giữa các nucleotit.
 • MARN có thành phần ribozơ (đường năm cacbon) thay vì deoxiribozơ như ADN.
 • MARN có bazơ nitơ uraxin (U) thay vì thimin (T) như ADN.
 • MARN có nhiều loại khác nhau, phụ thuộc vào loại protein mà nó mã hóa. Các loại MARN phổ biến nhất là: mRNA (RNA thông tin), rRNA (RNA riboxom) và tRNA (RNA vận chuyển).
 • MARN có tuổi thọ ngắn, chỉ từ vài phút đến vài giờ, do bị phân hủy bởi các enzyme trong tế bào.
mARN được tổng hợp theo chiều nào
mARN được tổng hợp theo chiều nào

mARN là loại RNA có chức năng sao chép thông tin di truyền từ ADN và định hướng quá trình tổng hợp protein trong tế bào. MARN được tổng hợp theo chiều từ 5’-3’ trong quá trình phiên mã, dựa trên một mạch khuôn của gen có chiều 3’-5’. MARN có cấu trúc mạch đơn, có thành phần ribozơ và uraxin, và có nhiều loại khác nhau. MARN có tuổi thọ ngắn, do bị phân hủy bởi các enzyme trong tế bào.

mARN có những ứng dụng gì trong y học?

MARN có nhiều ứng dụng trong y học, đặc biệt là trong lĩnh vực vắc xin và liệu pháp gen. Một số ứng dụng cụ thể của MARN trong y học là:

 • Vắc xin dựa trên MARN: Đây là loại vắc xin sử dụng MARN để chứa mã hóa cho một phần của virus hoặc vi khuẩn gây bệnh. Khi được tiêm vào cơ thể, MARN sẽ kích thích tế bào sản xuất protein đó, giúp hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt kẻ thù. Vắc xin dựa trên MARN có nhiều ưu điểm như: an toàn, hiệu quả, linh hoạt, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Ví dụ, vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech và Moderna là hai loại vắc xin dựa trên MARN đầu tiên được phê duyệt và sử dụng rộng rãi trên thế giới.
 • Liệu pháp gen dựa trên MARN: Đây là phương pháp sử dụng MARN để chuyển giao gen khỏe mạnh vào tế bào bị bệnh hoặc thiếu hụt gen. Mục tiêu của liệu pháp gen là khắc phục hoặc cải thiện các chức năng bị suy giảm do lỗi gen. Liệu pháp gen dựa trên MARN có nhiều lợi thế như: không cần sử dụng virus làm vectơ, không gây tích tụ ADN ngoại trong nhân tế bào, không gây nguy cơ đột biến gen hoặc ung thư. Ví dụ, liệu pháp gen dựa trên MARN đã được nghiên cứu để điều trị các bệnh như: ung thư, bệnh tim, bệnh Parkinson, bệnh Huntington và nhiều bệnh khác.

Liệu pháp gen dựa trên mARN có những ưu điểm gì?

Liệu pháp gen dựa trên MARN là một phương pháp sử dụng MARN để chuyển giao gen khỏe mạnh vào tế bào bị bệnh hoặc thiếu hụt gen. Mục tiêu của liệu pháp gen là khắc phục hoặc cải thiện các chức năng bị suy giảm do lỗi gen. Liệu pháp gen dựa trên MARN có nhiều ưu điểm như sau:

 • Không cần sử dụng virus làm vectơ: Virus là một loại vectơ thường được sử dụng để chuyển giao gen vào tế bào, nhưng có thể gây ra các vấn đề như: phản ứng miễn dịch, tích tụ ADN ngoại trong nhân tế bào, hoặc kích hoạt các gen nguy hiểm. Liệu pháp gen dựa trên MARN không cần sử dụng virus, mà chỉ cần sử dụng các hạt nano lipid để bao bọc và bảo vệ MARN khi đi vào tế bào.
 • Không gây tích tụ ADN ngoại trong nhân tế bào: Một số loại liệu pháp gen sử dụng ADN ngoại để thay thế hoặc bổ sung cho ADN bị lỗi trong tế bào. Tuy nhiên, ADN ngoại có thể tích tụ trong nhân tế bào và gây ra các vấn đề như: đột biến gen, ung thư, hoặc di truyền cho thế hệ sau. Liệu pháp gen dựa trên MARN không sử dụng ADN ngoại, mà chỉ sử dụng MARN để kích thích tế bào tổng hợp protein khỏe mạnh.
 • Không gây nguy cơ đột biến gen hoặc ung thư: Một số loại liệu pháp gen có thể can thiệp vào cấu trúc hoặc hoạt động của ADN trong tế bào, gây ra các biến đổi không mong muốn. Điều này có thể dẫn đến các nguy cơ như: đột biến gen, ung thư, hoặc ảnh hưởng đến tính chất di truyền của tế bào. Liệu pháp gen dựa trên MARN không can thiệp vào ADN trong tế bào, mà chỉ tác động đến quá trình tổng hợp protein.

Tóm lại, liệu pháp gen dựa trên MARN là một phương pháp mới và tiềm năng trong y học, có nhiều ưu điểm so với các loại liệu pháp gen khác. Liệu pháp này không cần sử dụng virus làm vectơ, không gây tích tụ ADN ngoại trong nhân tế bào, và không gây nguy cơ đột biến gen hoặc ung thư. Liệu pháp này đã được nghiên cứu để điều trị các bệnh như: ung thư, bệnh tim, bệnh Parkinson, và nhiều bệnh khác.

mARN và ADN khác nhau ở điểm nào?

MARN và ADN là hai loại RNA có vai trò quan trọng trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền và tổng hợp protein trong tế bào. MARN và ADN có một số điểm giống và khác nhau về cấu trúc, như sau:

 • Điểm giống nhau:
  • Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mỗi đơn phân gồm ba thành phần cơ bản: đường, bazơ nitơ và axit phosphoric.
  • Đều có bốn loại bazơ nitơ: adenin (A), guanin (G), xytosin (X) và một loại bazơ thứ tư khác nhau.
  • Đều có cấu trúc xoắn, có thể là xoắn đơn hoặc xoắn kép.
  • Đều được đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trình tự phân bố các đơn phân.
 • Điểm khác nhau:
  • MARN có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN, chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đơn vị cacbon.
  • MARN có cấu trúc mạch đơn, trong khi ADN có cấu trúc mạch kép, hai mạch song song và bổ sung nhau.
  • MARN có loại bazơ thứ tư là uraxin (U), trong khi ADN có loại bazơ thứ tư là thimin (T).
  • MARN có thành phần đường là ribozơ (C5H10O5), trong khi ADN có thành phần đường là deoxiribozơ (C5H10O4).
  • MARN có nhiều loại khác nhau, phụ thuộc vào loại protein mà nó mã hóa. Các loại MARN phổ biến nhất là: mRNA (RNA thông tin), rRNA (RNA riboxom) và tRNA (RNA vận chuyển). ADN chỉ có một loại duy nhất.

Thuonghieuviet hy vọng bài viết của tôi đã giải đáp được câu hỏi của bạn về mARN được tổng hợp theo chiều nào.

Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì Sao?

Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì sao? Trong bài viết này, hãy cùng Thuonghieuviet tìm hiểu về cơ chế, ý nghĩa và các yếu tố ảnh hưởng đến hoán vị gen, cũng như giải thích tại sao tần số hoán vị gen thường nhỏ hơn 50%.

Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì
Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì

Hoán vị gen là gì và hoán vị gen thường nhỏ hơn 50 vì sao?

Hoán vị gen là một trong những khái niệm quan trọng trong di truyền học, liên quan đến sự đa dạng hóa di truyền của các loài sinh sản hữu tính. Hoán vị gen là hiện tượng các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể nhưng liên kết không hoàn toàn trong quá trình phân bào. Kết thúc giảm phân, các gen có thể đổi chỗ cho nhau và tạo ra các tổ hợp gen mới.

Tần số hoán vị gen là thước đo xác định khoảng cách tương đối giữa các gen nằm trên một nhiễm sắc thể. Tần số hoán vị gen dao động từ 0% đến 50%, tùy thuộc vào vị trí của các gen và xác suất xảy ra trao đổi chéo giữa chúng.

Cơ chế của hoán vị gen

Hoán vị gen xảy ra do sự trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Sự trao đổi chéo là quá trình mà một đoạn của một crômatit được cắt bỏ và dán vào một đoạn tương ứng của crômatit khác.

Sự trao đổi chéo có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên nhiễm sắc thể, nhưng thường xảy ra ở những vùng có trình tự ADN tương đồng hoặc giống nhau. Sự trao đổi chéo là một cơ chế quan trọng để tạo ra sự đa dạng di truyền ở các loài sinh sản hữu tính.

Sự trao đổi chéo xảy ra ở kỳ đầu của giảm phân I, khi các nhiễm sắc thể tương đồng bắt cặp với nhau và bắt chéo ở những điểm gọi là chiasma. Mỗi chiasma là một điểm tiếp xúc giữa hai crômatit khác nguồn, nơi mà sự trao đổi chéo có thể xảy ra. Số lượng chiasma trên mỗi cặp nhiễm sắc thể có thể thay đổi tùy thuộc vào loài, kích thước nhiễm sắc thể và các yếu tố môi trường. Trung bình, mỗi cặp nhiễm sắc thể có khoảng hai đến ba chiasma.

Ý nghĩa của hoán vị gen                

Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì
Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì

Hoán vị gen có ý nghĩa quan trọng trong di truyền học, bởi vì nó tạo ra sự biến dị tổ hợp, tức là sự kết hợp mới của các alen (phiên bản khác nhau của cùng một gen) trong giao tử. Sự biến dị tổ hợp là nguồn gốc của sự biến dạng kiểu hình (hình dạng bên ngoài) và kiểu gen (bộ gen) ở thế hệ con của các loài sinh sản hữu tính. Sự biến dị tổ hợp giúp tăng khả năng thích nghi và tiến hóa của các loài, bởi vì nó cho phép xuất hiện những đặc điểm mới có thể phù hợp với môi trường sống khác nhau.

Hoán vị gen cũng có ý nghĩa trong nghiên cứu di truyền học, bởi vì nó cho phép xác định vị trí và khoảng cách tương đối của các gen trên nhiễm sắc thể. Bằng cách phân tích tỉ lệ kiểu hình và kiểu gen ở thế hệ con của một phép lai phân tích, ta có thể tính được tần số hoán vị gen giữa hai gen bất kỳ. Tần số hoán vị gen càng cao, tức là khoảng cách giữa hai gen càng xa, và ngược lại.

Tần số hoán vị gen được dùng để xây dựng bản đồ di truyền, tức là biểu đồ thể hiện vị trí và khoảng cách của các gen trên nhiễm sắc thể. Bản đồ di truyền là công cụ quan trọng để nghiên cứu cấu trúc, chức năng và tương tác của các gen.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoán vị gen

Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì
Hoán Vị Gen Thường Nhỏ Hơn 50 Vì

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoán vị gen, bao gồm:

 • Vị trí của các gen trên nhiễm sắc thể: Nếu hai gen nằm gần nhau trên nhiễm sắc thể, xác suất để chúng bị tách ra do sự trao đổi chéo sẽ thấp. Ngược lại, nếu hai gen nằm xa nhau trên nhiễm sắc thể, xác suất để chúng bị tách ra do sự trao đổi chéo sẽ cao. Do đó, tần số hoán vị gen phụ thuộc vào khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể.
 • Số lượng và vị trí của các chiasma: Chiasma là điểm tiếp xúc giữa hai crômatit khác nguồn, nơi mà sự trao đổi chéo có thể xảy ra. Số lượng và vị trí của các chiasma có thể thay đổi tùy thuộc vào loài, kích thước nhiễm sắc thể và các yếu tố môi trường. Số lượng chiasma càng nhiều và càng phân bố đều trên nhiễm sắc thể, tức là khả năng xảy ra hoán vị gen càng cao.
 • Giới tính: Hoán vị gen có thể khác nhau giữa hai giới trong một loài. Ví dụ, ở ruồi giấm (Drosophila melanogaster), hoán vị gen chỉ xảy ra ở cái và không xảy ra ở đực. Điều này là do ở ruồi giấm đực, hai NST X không tiếp hợp và không có chiasma, trong khi NST Y rất nhỏ và không mang các gen liên quan đến kiểu hình. Ngược lại, ở ruồi giấm cái, hai NST X tiếp hợp và có chiasma, trong khi NST Y không có.

Tại sao tần số hoán vị gen thường nhỏ hơn 50%?

Tần số hoán vị gen là thước đo xác định khoảng cách tương đối giữa các gen nằm trên một nhiễm sắc thể. Tần số hoán vị gen được tính bằng công thức:

Tần số hoán vị gen dao động từ 0% đến 50%, tùy thuộc vào xác suất xảy ra sự trao đổi chéo giữa hai gen. Nếu hai gen nằm cách nhau rất xa trên nhiễm sắc thể, xác suất để chúng bị tách ra do sự trao đổi chéo sẽ rất cao, và tần số hoán vị gen sẽ tiến dần đến 50%. Ngược lại, nếu hai gen nằm gần nhau trên nhiễm sắc thể, xác suất để chúng bị tách ra do sự trao đổi chéo sẽ rất thấp, và tần số hoán vị gen sẽ tiến dần đến 0%.

Tuy nhiên, trong thực tế, tần số hoán vị gen hiếm khi đạt đến 50%, mà thường nhỏ hơn. Điều này là do có một số yếu tố giới hạn khả năng xảy ra sự trao đổi chéo giữa hai gen, bao gồm:

 • Sự can thiệp của các chiasma khác: Nếu có nhiều chiasma trên một cặp nhiễm sắc thể, các chiasma có thể can thiệp lẫn nhau và làm giảm xác suất xảy ra sự trao đổi chéo giữa hai gen. Ví dụ, nếu có hai chiasma liên tiếp giữa hai gen A và B, sự trao đổi chéo ở chiasma thứ nhất có thể bị hủy bỏ bởi sự trao đổi chéo ở chiasma thứ hai, và kết quả là không có hoán vị gen giữa A và B.
 • Sự phụ thuộc của các crômatit: Nếu hai crômatit khác nguồn có quan hệ phụ thuộc nhau, tức là chúng không được phân bố ngẫu nhiên trong các giao tử, mà theo một mô hình nhất định, thì xác suất xảy ra sự trao đổi chéo giữa chúng sẽ giảm. Ví dụ, ở người, NST X và NST Y có quan hệ phụ thuộc nhau trong quá trình phân bào của tinh trùng. Do đó, xác suất xảy ra sự trao đổi chéo giữa hai crômatit khác nguồn của NST X và NST Y là rất thấp.
 • Sự liên kết của các alen: Nếu hai alen của cùng một gen có quan hệ liên kết nhau, tức là chúng xuất hiện cùng nhau trong các giao tử nhiều hơn so với xác suất ngẫu nhiên, thì xác suất xảy ra sự trao đổi chéo giữa chúng sẽ giảm. Ví dụ, ở người, alen A (đỏ) và alen B (xanh) của cùng một gen có quan hệ liên kết nhau. Do đó, xác suất xảy ra sự trao đổi chéo giữa alen A và alen B là rất thấp.

Kết luận

Hoán vị gen là hiện tượng các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể nhưng liên kết không hoàn toàn trong quá trình phân bào. Thuonghieuviet hi vọng rằng bạn đọc đã hiểu đượchoán vị gen thường nhỏ hơn 50 vì sao? Chúc bạn học tập tốt!

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật nào?

Hệ thần kinh là một hệ thống cơ quan chuyên biệt có khả năng tiếp nhận, xử lý và truyền đạt các thông tin từ môi trường sống và từ bên trong cơ thể. Hệ thần kinh giúp động vật cảm ứng và phản ứng lại các kích thích, điều khiển các hoạt động sinh lý và hành vi, duy trì sự thích nghi và tiến hóa. Hệ thần kinh có nhiều loại khác nhau, phụ thuộc vào cấp độ phát triển của động vật.

Vậy Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật nào?  Trong bài viết này, hãy cùng Thuonghieuviet tìm hiểu về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, một loại hệ thần kinh phổ biến ở động vật có cơ thể đối xứng hai bên.

Cấu tạo của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật nào?

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch gồm các tế bào thần kinh (neuron) tập trung thành các khối gọi là hạch thần kinh (ganglion). Các hạch thần kinh nối với nhau bằng các dây thần kinh (nerve cord) tạo thành một chuỗi dọc theo cơ thể của động vật. Mỗi hạch thần kinh chỉ đạo một phần cơ thể hoặc một nhóm cơ quan nhất định. Hầu hết các phản xạ của động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là phản xạ không điều kiện, tức là không cần qua sự can thiệp của não bộ.

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có hai loại chính: hệ thần kinh trung ương (central nervous system) và hệ thần kinh ngoại biên (peripheral nervous system). Hệ thần kinh trung ương gồm hai thành phần: não bộ (brain) và tủy sống (spinal cord). Não bộ là trung tâm điều khiển các hoạt động cao cấp của động vật, như nhận thức, nhớ, suy nghĩ, cảm xúc, ngôn ngữ…

Tủy sống là phần kéo dài của não bộ xuống cột sống, có vai trò truyền các thông tin giữa não bộ và các phần khác của cơ thể. Hệ thần kinh ngoại biên gồm các dây thần kinh và các hạch thần kinh nằm ngoài não bộ và tủy sống. Hệ thần kinh ngoại biên có hai nhánh chính: hệ thần kinh cảm giác-vận động (somatic nervous system) và hệ thần kinh tự chủ (autonomic nervous system).

Hệ thần kinh cảm giác-vận động điều khiển các hoạt động có ý thức của động vật, như cảm nhận các kích thích từ môi trường và phản ứng bằng các cơ. Hệ thần kinh tự chủ điều khiển các hoạt động vô ý thức của động vật, như nhịp tim, hô hấp, tiêu hóa, bài tiết…

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở

Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật có cơ thể đối xứng hai bên, thuộc các ngành Giun dẹp (Platyhelminthes), Giun tròn (Nematoda), Chân khớp (Arthropoda) và Mềm xương (Mollusca). Các động vật này có sự phân hóa cao về cấu tạo và chức năng của các cơ quan.

Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch giúp chúng có khả năng phản ứng nhanh và chính xác với các kích thích từ môi trường, phối hợp các hoạt động của các cơ quan và duy trì sự cân bằng nội môi.

Trong bảng sau, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, cùng với cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh của chúng.

NgànhVí dụCấu tạo và chức năng của hệ thần kinh
Giun dẹpSán lá gan (Fasciola hepatica)– Hệ thần kinh gồm hai hạch thần kinh trước (cerebral ganglia) nằm ở đầu giun, nối với nhau bằng một dây thần kinh ngang (transverse commissure). Từ hai hạch thần kinh trước xuống hai bên cơ thể là hai dây thần kinh dọc (longitudinal nerve cords), nối với nhau bằng các dây thần kinh ngang khác. – Hai hạch thần kinh trước có vai trò như não bộ của giun, điều khiển các hoạt động sinh lý và hành vi. Hai dây thần kinh dọc có vai trò như tủy sống của giun, truyền các thông tin giữa hai hạch thần kinh trước và các phần khác của cơ thể. – Giun có các cơ quan thụ cảm gồm: + Các tế bào da (epidermal cells) nhận biết ánh sáng, nhiệt độ, pH và các chất hóa học trong môi trường. + Các râu (tactile hairs) nhận biết xúc giác. + Các mắt đơn giản (ocelli) nhận biết ánh sáng và bóng tối.
Giun trònGiun chỉ (Enterobius vermicularis)– Hệ thần kinh gồm một vòng thần kinh (nerve ring) nằm ở phần trước của giun, bao quanh ống tiêu hoá. Từ vòng thần kinh xuống hai bên cơ thể là hai dây thần kinh dọc. – Vòng thần kinh có vai trò như não bộ của giun, điều khiển các hoạt động sinh lý và hành vi. Hai dây thần kinh dọc có vai trò như tủy sống của giun, truyền các thông tin giữa vòng thần kinh
Chân khớpTôm hùm (Homarus gammarus)– Hệ thần kinh gồm một hạch thần kinh trước (supraesophageal ganglion) nằm ở đầu, nối với một hạch thần kinh sau (subesophageal ganglion) nằm ở cổ bằng một cặp dây thần kinh ngang. Từ hạch thần kinh sau xuống các phân đoạn cơ thể là các dây thần kinh dọc, nối với các hạch thần kinh phân đoạn (segmental ganglia).  – Hạch thần kinh trước có vai trò như não bộ của tôm hùm, điều khiển các hoạt động cao cấp như nhận thức, học tập, nhớ và cảm xúc. Hạch thần kinh sau và các hạch thần kinh phân đoạn có vai trò như tủy sống của tôm hùm, điều khiển các hoạt động cơ bản như vận động, cảm giác và phản xạ.  – Tôm hùm có các cơ quan thụ cảm gồm: + Các mắt phức hợp (compound eyes) nhận biết ánh sáng, màu sắc, hình dạng và chuyển động của các vật. + Các râu (antennae) nhận biết xúc giác, nhiệt độ, pH và các chất hóa học trong môi trường. + Các lông cảm giác (sensory hairs) nhận biết áp suất và dòng chảy của nước.
Mềm xươngỐc sên (Helix pomatia)– Hệ thần kinh gồm một vòng thần kinh (nerve ring) nằm ở phần trước của ốc sên, bao quanh ống tiêu hoá. Từ vòng thần kinh đi ra là các dây thần kinh đến các phần khác của cơ thể.  – Vòng thần kinh gồm bốn cặp hạch thần kinh: + Hai cặp hạch thần kinh trên (supraintestinal ganglia) điều khiển các hoạt động của mắt, râu và miệng. + Hai cặp hạch thần kinh dưới (subintestinal ganglia) điều khiển các hoạt động của ống tiêu hoá, tim và mang. – Ốc sên có các cơ quan thụ cảm gồm: + Các mắt đơn giản (ocelli) nhận biết ánh sáng và bóng tối. + Các râu (tentacles) nhận biết xúc giác, nhiệt độ và các chất hóa học trong môi trường. + Các tế bào da (epidermal cells) nhận biết áp suất và chấn động.
he-than-kinh-dang-chuoi-hach-co-o-dong-vat-nao
Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở

Hệ thần kinh của người có phải là dạng chuỗi hạch không?

Không, hệ thần kinh của người không phải là dạng chuỗi hạch. Hệ thần kinh của người thuộc loại hệ thần kinh trung ương, gồm não bộ và tủy sống, và hệ thần kinh ngoại biên, gồm các dây thần kinh và các hạch thần kinh nằm ngoài não bộ và tủy sống. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch chỉ có ở động vật có cơ thể đối xứng hai bên, thuộc các ngành Giun dẹp, Giun tròn, Chân khớp và Mềm xương. 

Như vậy chúng ta đã biết được Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật nào? Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là một loại hệ thần kinh phổ biến ở động vật có cơ thể đối xứng hai bên. Hệ thần kinh này gồm các tế bào thần kinh tập trung thành các khối gọi là hạch thần kinh, nối với nhau bằng các dây thần kinh tạo thành một chuỗi dọc theo cơ thể của động vật.

Thuonghieuviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Điều hòa hoạt động gen chính là gì và tại sao nó quan trọng?

Điều hòa hoạt động gen chính là gì? Trong bài viết này, hãy cùng Thuonghieuviet tìm hiểu về cơ chế và ví dụ của điều hòa hoạt động gen ở hai nhóm sinh vật chính là sinh vật nhân sơ (vi khuẩn) và sinh vật nhân thực (động vật, thực vật).

Gen là gì? Điều hòa hoạt động gen chính là gì?

Gen là đơn vị di truyền cơ bản của sinh vật, chứa thông tin mã hóa cho các protein và các loại ARN khác nhau. Gen được biểu hiện bằng cách được sao chép thành ARN (phiên mã) và sau đó được dịch thành protein (dịch mã) trong quá trình tổng hợp protein.

Tuy nhiên, không phải tất cả các gen đều được biểu hiện ở mức độ như nhau trong mọi tế bào, mọi thời điểm và mọi điều kiện. Sự biểu hiện của gen có thể được điều hòa ở nhiều cấp độ khác nhau, từ trước phiên mã cho đến sau dịch mã. Điều hòa hoạt động gen chính là quá trình điều chỉnh lượng sản phẩm (ARN hoặc protein) được tạo ra từ gen, hay nói cách khác là quá trình kiểm soát gen có được phiên mã, dịch mã hay không.

Điều hòa hoạt động gen là một quá trình phức tạp và tinh vi, có sự tham gia của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các yếu tố nội sinh (như cấu trúc và sự tương tác của ADN, ARN và protein) và các yếu tố ngoại sinh (như các chất cảm ứng hoặc ức chế, các tín hiệu từ môi trường hoặc từ các tế bào khác). Các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sự kết hợp và ly giải của các phân tử ADN, ARN và protein, từ đó thay đổi lượng sản phẩm của gen.

Điều hòa hoạt động gen có ý nghĩa rất quan trọng trong sinh học, vì nó giúp cho sinh vật có thể thích ứng với các điều kiện sống biến đổi, phát triển và phân hóa thành các loại tế bào khác nhau, duy trì sự ổn định và cân bằng của chức năng tế bào và cơ thể. Ngoài ra, điều hòa hoạt động gen cũng liên quan đến nhiều quá trình sinh lý và bệnh lý của sinh vật, như sự biến dị di truyền, sự kháng thuốc của vi khuẩn, sự ung thư hóa của tế bào.

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ

Sinh vật nhân sơ là những sinh vật có ADN không bao quanh bởi màng nhân, mà tồn tại dưới dạng một chuỗi xoắn kép kín gọi là nhiễm sắc thể. Sinh vật nhân sơ có cấu trúc gen đơn giản, không có intron (đoạn không mã hóa protein) và có ít gen hơn so với sinh vật nhân thực. Do đó, quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân sơ diễn ra liên tục và đồng thời trong chất nhầy của tế bào. Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ thường chỉ xảy ra ở mức độ phiên mã, tức là điều hòa lượng ARN được tạo ra từ gen.

Một trong những cơ chế điều hòa hoạt động gen phổ biến ở sinh vật nhân sơ là sử dụng operon. Operon là một đơn vị điều hòa gen, bao gồm một hoặc nhiều gen cấu trúc có liên quan về chức năng, một promoter (vùng khởi đầu phiên mã) và một operator (vùng điều hòa phiên mã). Các gen cấu trúc trong operon được biểu hiện cùng nhau dưới dạng một ARN thông điệp đa gen (polycistronic mRNA), và được điều hòa bởi sự kết hợp của các protein gọi là repressor (chất ức chế) hoặc activator (chất kích hoạt) vào vùng operator. Các protein này có thể được ảnh hưởng bởi các chất cảm ứng hoặc ức chế, thường là các chất hữu cơ hoặc vô cơ có trong môi trường.

Một ví dụ điển hình của operon là operon lac ở vi khuẩn Escherichia coli. Operon lac gồm ba gen cấu trúc là lacZ, lacY và lacA, mã hóa cho ba enzim liên quan đến quá trình phân giải lactose (đường sữa) thành glucose và galactose. Operon lac còn có một promoter, một operator và một gen điều hòa là lacI, mã hóa cho repressor của operon.

Khi không có lactose trong môi trường, repressor sẽ kết hợp vào operator, ngăn cản RNA polymerase gắn vào promoter và khởi đầu quá trình phiên mã. Khi có lactose trong môi trường, một phần của lactose sẽ được chuyển hóa thành allolactose, một chất cảm ứng của operon. Allolactose sẽ kết hợp với repressor, làm thay đổi cấu trúc của nó và buộc nó phải rời khỏi operator. Khi đó, RNA polymerase có thể gắn vào promoter và bắt đầu phiên mã các gen cấu trúc của operon, tạo ra các enzim cần thiết để phân giải lactose.

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực

Sinh vật nhân thực là những sinh vật có ADN bao quanh bởi màng nhân, tạo thành các nhiễm sắc thể. Sinh vật nhân thực có cấu trúc gen phức tạp, có nhiều intron và exon (đoạn mã hóa protein) và có nhiều gen hơn so với sinh vật nhân sơ. Do đó, quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực diễn ra riêng biệt và tuần tự trong hai không gian khác nhau: phiên mã xảy ra trong nhân, dịch mã xảy ra ngoài nhân.

Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau, từ trước phiên mã cho đến sau dịch mã. Dưới đây là một số cơ chế và ví dụ của điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực.

Điều hòa trước phiên mã

Điều hòa trước phiên mã là quá trình điều hòa hoạt động gen trước khi ADN được sao chép thành ARN. Điều hòa trước phiên mã có thể bao gồm các cơ chế sau:

 • Điều hòa bằng cấu trúc ADN: Cấu trúc ADN có thể ảnh hưởng đến khả năng của RNA polymerase gắn vào promoter và khởi đầu phiên mã.

Cấu trúc ADN có thể bị thay đổi bởi các yếu tố như siêu xoắn (supercoiling), methylation (thêm nhóm metyl vào ADN) hoặc histone modification (thay đổi cấu trúc và tính chất của các protein histone gắn với ADN).

Ví dụ, methylation của ADN thường làm giảm sự biểu hiện của gen, còn histone acetylation (thêm nhóm acetyl vào histone) thường làm tăng sự biểu hiện của gen.

 • Điều hòa bằng các yếu tố khởi đầu phiên mã (transcription factors):

Các yếu tố khởi đầu phiên mã là các protein có khả năng gắn vào các vùng nhận dạng của ADN, gọi là enhancer (vùng kích hoạt) hoặc silencer (vùng ức chế), để tăng hoặc giảm sự biểu hiện của gen. Các yếu tố khởi đầu phiên mã có thể được điều hòa bởi các yếu tố ngoại sinh, như các hormon, các tín hiệu từ môi trường hoặc từ các tế bào khác.

Ví dụ, hormon steroid có thể kết hợp với các yếu tố khởi đầu phiên mã steroid để điều hòa biểu hiện của nhiều gen liên quan đến sự phát triển và chức năng của các cơ quan sinh dục.

 • Điều hòa bằng alternative splicing (ghép ARN biến thể):

Alternative splicing là quá trình ghép các exon của ARN tiền thông điệp (pre-mRNA) theo nhiều cách khác nhau, để tạo ra nhiều loại ARN thông điệp (mRNA) khác nhau từ cùng một gen. Alternative splicing cho phép sinh vật nhân thực tạo ra nhiều loại protein khác nhau từ cùng một gen, từ đó tăng độ phức tạp và đa dạng của chức năng protein.

Alternative splicing có thể được điều hòa bởi các yếu tố như cấu trúc và sự tương tác của pre-mRNA, các protein ghép ARN (splicing factors) và các yếu tố môi trường. Ví dụ, alternative splicing của gen Dscam ở ruồi giấm có thể tạo ra hàng triệu loại protein Dscam khác nhau, có vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của hệ thần kinh.

Điều hòa hoạt động gen chính là gì
Điều hòa hoạt động gen chính là gì

Điều hòa trong quá trình phiên mã

Điều hòa trong quá trình phiên mã là quá trình điều hòa hoạt động gen trong khi ADN đang được sao chép thành ARN. Điều hòa trong quá trình phiên mã có thể bao gồm các cơ chế sau:

 • Điều hòa bằng sự ổn định của ARN: Sự ổn định của ARN có thể ảnh hưởng đến lượng ARN có sẵn để dịch mã thành protein. Sự ổn định của ARN có thể bị thay đổi bởi các yếu tố như cấu trúc và sự tương tác của ARN, các protein gắn ARN (RNA-binding proteins) và các ARN phi mã hóa (non-coding RNA). Ví dụ, microRNA (miRNA) là một loại ARN phi mã hóa có khả năng gắn vào mRNA và làm giảm sự biểu hiện của gen bằng cách ngăn cản quá trình dịch mã hoặc làm phân hủy mRNA.
 • Điều hòa bằng sự chuyển vị của gen (gene translocation): Sự chuyển vị của gen là quá trình di chuyển một phần của ADN từ một nhiễm sắc thể sang một nhiễm sắc thể khác, hoặc từ một vị trí sang một vị trí khác trên cùng một nhiễm sắc thể. Sự chuyển vị của gen có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen bằng cách thay đổi vị trí của gen so với các yếu tố điều hòa khác, hoặc tạo ra các gen mới từ việc kết hợp các phần của các gen khác. Ví dụ, sự chuyển vị của gen MYC từ nhiễm sắc thể 8 sang nhiễm sắc thể 14 trong tế bào bạch cầu có thể làm tăng biểu hiện của gen MYC, một gen liên quan đến sự phân chia và sinh trưởng của tế bào, và gây ra ung thư.
Điều hòa hoạt động gen chính là gì
Điều hòa hoạt động gen chính là gì

Điều hòa sau phiên mã

Điều hòa sau phiên mã là quá trình điều hòa hoạt động gen sau khi ADN đã được sao chép thành ARN. Điều hòa sau phiên mã có thể bao gồm các cơ chế sau:

 • Điều hòa bằng xử lý ARN (RNA processing): Xử lý ARN là quá trình chỉnh sửa ARN để tạo ra các sản phẩm cuối cùng có hoạt tính sinh học. Xử lý ARN có thể bao gồm các bước như capping (thêm mũ vào đầu 5’ của mRNA), tailing (thêm đuôi vào đuôi 3’ của mRNA), splicing (ghép exon và loại bỏ intron), editing (thay đổi cơ sở nitơ của ARN) và cleavage (cắt ngắn ARN). Xử lý ARN có thể ảnh hưởng đến lượng và chất lượng của ARN, từ đó ảnh hưởng đến quá trình dịch mã và chức năng protein. Ví dụ, editing của mRNA cho protein apolipoprotein B (ApoB) ở người có thể tạo ra hai loại protein ApoB khác nhau, ApoB100 và ApoB48, có vai trò khác nhau trong việc vận chuyển cholesterol trong máu.

Điều hòa bằng xuất khẩu ARN (RNA export): Xuất khẩu ARN là quá trình vận chuyển ARN từ nhân ra ngoài nhân, để tham gia vào quá trình dịch mã và chức năng protein. Xuất khẩu ARN có thể ảnh hưởng đến lượng và loại ARN có sẵn trong chất nhầy của tế bào. Xuất khẩu ARN có thể được điều hòa bởi các yếu tố như cấu trúc và sự tương tác của ARN, các protein gắn ARN và các yếu tố môi trường. Ví dụ, xuất khẩu mRNA cho protein NF-κB, một protein điều hòa quá trình viêm, có thể bị ức chế bởi các protein gắn ARN như HuR và TTP, từ đó làm giảm sự biểu hiện của NF-κB.

Điều hòa trong quá trình dịch mã

Điều hòa trong quá trình dịch mã là quá trình điều hòa hoạt động gen trong khi ARN đang được dịch thành protein. Điều hòa trong quá trình dịch mã có thể bao gồm các cơ chế sau:

 • Điều hòa bằng sự khởi đầu dịch mã (translation initiation): Sự khởi đầu dịch mã là bước đầu tiên trong quá trình dịch mã, trong đó ribosome gắn vào mRNA và bắt đầu đọc bộ ba codon để tạo ra protein. Sự khởi đầu dịch mã có thể ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả của quá trình dịch mã. Sự khởi đầu dịch mã có thể được điều hòa bởi các yếu tố như cấu trúc và sự tương tác của mRNA, các protein gắn mRNA (mRNA-binding proteins) và các yếu tố khởi đầu dịch mã (translation initiation factors). Ví dụ, cấu trúc vòng của mRNA ở phần đầu 5’ (5’ untranslated region) có thể làm giảm sự khởi đầu dịch mã bằng cách ngăn cản ribosome gắn vào mRNA.
 • Điều hòa bằng sự gia nhập ribosome (ribosome recruitment): Sự gia nhập ribosome là quá trình tăng số lượng ribosome tham gia vào quá trình dịch mã của một mRNA cụ thể. Sự gia nhập ribosome có thể ảnh hưởng đến lượng protein được tạo ra từ mRNA. Sự gia nhập ribosome có thể được điều hòa bởi các yếu tố như cấu trúc và sự tương tác của mRNA, các protein gắn mRNA và các yếu tố khác nhau dịch mã (translation elongation factors). Ví dụ, poly(A) tail (đuôi poly(A)) của mRNA ở phần đuôi 3’ (3’ untranslated region) có thể làm tăng sự gia nhập ribosome bằng cách kết nối với poly(A)-binding protein (PABP), một protein gắn mRNA có vai trò kích hoạt quá trình dịch mã.

Điều hòa sau dịch mã

Điều hòa hoạt động gen chính là gì
Điều hòa hoạt động gen chính là gì

Điều hòa sau dịch mã là quá trình điều hòa hoạt động gen sau khi ARN đã được dịch thành protein. Điều hòa sau dịch mã có thể bao gồm các cơ chế sau:

 • Điều hòa bằng xử lý protein (protein processing): Xử lý protein là quá trình chỉnh sửa protein để tạo ra các sản phẩm cuối cùng có hoạt tính sinh học. Xử lý protein có thể bao gồm các bước như folding (gấp protein thành cấu trúc không gian), cleavage (cắt ngắn protein), modification (thay đổi các nhóm hóa học của protein), targeting (định hướng protein đến các vị trí khác nhau trong tế bào) và degradation (phân hủy protein). Xử lý protein có thể ảnh hưởng đến lượng và chất lượng của protein, từ đó ảnh hưởng đến chức năng protein. Ví dụ, xử lý protein cho hormone insulin, một hormone điều hòa đường huyết, bao gồm các bước như cắt ngắn proinsulin thành insulin, thêm nhóm sulfat vào insulin và vận chuyển insulin đến các túi bào (vesicle) để tiết ra ngoài tế bào.
 • Điều hòa bằng sự tương tác của protein (protein interaction): Sự tương tác của protein là quá trình kết hợp của các protein với nhau hoặc với các phân tử khác, để tạo ra các cấu trúc phức tạp hoặc thực hiện các chức năng sinh học. Sự tương tác của protein có thể ảnh hưởng đến hoạt tính và ổn định của protein. Sự tương tác của protein có thể được điều hòa bởi các yếu tố như cấu trúc và sự tương tác của protein, các yếu tố ngoại sinh và các yếu tố môi trường. Ví dụ, sự tương tác của protein cho hemoglobin, một protein vận chuyển oxy trong máu, bao gồm các bước như kết hợp của bốn phân tử hemoglobin thành một phân tử hemoglobin lớn, gắn oxy vào hemoglobin và thay đổi cấu trúc của hemoglobin khi có oxy hoặc không.

Kết luận

Trên đây là những thông tin giải đáp Điều hòa hoạt động gen chính là gì? Điều hòa hoạt động gen là quá trình điều chỉnh lượng sản phẩm (ARN hoặc protein) được tạo ra từ gen. Điều hòa hoạt động gen có ý nghĩa rất quan trọng trong sinh học, vì nó giúp cho sinh vật có thể thích ứng với các điều kiện sống biến đổi, phát triển và phân hóa thành các loại tế bào khác nhau, duy trì sự ổn định và cân bằng của chức năng tế bào và cơ thể. Điều hòa hoạt động gen cũng liên quan đến nhiều quá trình sinh lý và bệnh lý của sinh vật.

Điều hòa hoạt động gen có thể xảy ra ở nhiều cấp độ khác nhau, từ trước phiên mã cho đến sau dịch mã. Điều hòa hoạt động gen có thể sử dụng nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm sự tham gia của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Điều hòa hoạt động gen có thể khác nhau giữa các nhóm sinh vật khác nhau, như sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực.

Thuonghietviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo những tiêu chí nào?

Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo những tiêu chí nào? Điều này sẽ được Thuonghieuviet giải đáp trong bài viết sau đây. Cùng theo dõi nhé!

Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo
Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo

Đạm là gì?

Đạm là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự sống và phát triển của cơ thể. Đạm có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ các mô và cơ quan, tham gia vào các quá trình trao đổi chất, miễn dịch và di truyền.

Đạm cũng là nguồn năng lượng cho cơ thể khi không có đủ carbohydrate và chất béo. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại đạm đều có giá trị dinh dưỡng bằng nhau. Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo những tiêu chí sau:

Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo những tiêu chí nào?

Thành phần axit amin

Axit amin là những đơn vị cấu tạo nên phân tử đạm. Có 20 loại axit amin khác nhau, trong đó có 9 loại được gọi là axit amin thiết yếu, vì cơ thể không tự tổng hợp được và phải nhận từ thức ăn. Các axit amin thiết yếu bao gồm: histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, phenylalanin, threonin, tryptophan và valin.

Độ dinh dưỡng của đạm phụ thuộc vào hàm lượng và tỷ lệ các axit amin thiết yếu trong phân tử đạm. Một loại đạm có chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu theo nhu cầu của cơ thể được gọi là đạm hoàn chỉnh. Các loại đạm hoàn chỉnh thường có nguồn gốc từ động vật, như thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Một số loại đạm thực vật cũng có thể là đạm hoàn chỉnh, như đậu nành và quinoa.

Hiệu quả sinh học

Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo
Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo

Hiệu quả sinh học (biological value) là một chỉ số để đo lường khả năng cơ thể sử dụng và duy trì các axit amin từ một nguồn đạm. Hiệu quả sinh học được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa lượng axit amin được duy trì trong cơ thể sau khi tiêu hóa một nguồn đạm và lượng axit amin được tiêu hóa từ nguồn đó.

Một nguồn đạm có hiệu quả sinh học cao có nghĩa là cơ thể có thể sử dụng hiệu quả hơn các axit amin từ nguồn đó để xây dựng và bảo vệ các mô và cơ quan. Hiệu quả sinh học của một nguồn đạm phụ thuộc vào thành phần axit amin, khả năng tiêu hóa và hấp thu của cơ thể. Theo một số nghiên cứu, hiệu quả sinh học cao nhất là của trứng gà (100%), theo sau là sữa (94%), cá (92%), thịt bò (80%) và gạo (64%).

Chỉ số dinh dưỡng của đạm

Chỉ số dinh dưỡng của đạm (protein digestibility-corrected amino acid score – PDCAAS) là một chỉ số khác để đánh giá độ dinh dưỡng của đạm, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là tiêu chuẩn quốc tế từ năm 1993. Chỉ số này được tính bằng cách nhân tỷ lệ giữa lượng axit amin thiết yếu trong một nguồn đạm và lượng axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể, với hệ số tiêu hóa của nguồn đó.

Chỉ số này có thể nhận giá trị từ 0 đến 1, trong đó 1 là giá trị cao nhất, cho biết nguồn đạm có chứa đầy đủ và cân bằng các axit amin thiết yếu theo nhu cầu của cơ thể và có khả năng tiêu hóa cao. Một số nguồn đạm có chỉ số PDCAAS bằng 1 là trứng gà, sữa, đậu nành và thịt gà.

Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo
Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo

Các nguồn đạm nào là tốt nhất cho sức khỏe?

Một số nguồn đạm có thể tốt hơn cho sức khỏe so với những nguồn khác. Theo kết quả tìm kiếm của tôi, đây là một số nguồn đạm được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng:

 • Đạm hoàn chỉnh: là những loại đạm có chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Các nguồn đạm hoàn chỉnh thường có nguồn gốc từ động vật, như thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Một số loại đạm thực vật cũng có thể là đạm hoàn chỉnh, như đậu nành và quinoa.
 • Đạm có hiệu quả sinh học cao: là những loại đạm có khả năng cung cấp và duy trì nhiều axit amin trong cơ thể sau khi tiêu hóa. Hiệu quả sinh học được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa lượng axit amin được duy trì trong cơ thể và lượng axit amin được tiêu hóa từ một nguồn đạm. Các nguồn đạm có hiệu quả sinh học cao bao gồm trứng gà (100%), sữa (94%), cá (92%) và thịt bò (80%).
 • Đạm có chỉ số dinh dưỡng cao:

Là những loại đạm có chứa nhiều và cân bằng các axit amin thiết yếu theo nhu cầu của cơ thể và có khả năng tiêu hóa cao. Chỉ số dinh dưỡng của đạm (PDCAAS) được tính bằng cách nhân tỷ lệ giữa lượng axit amin thiết yếu trong một nguồn đạm và lượng axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể, với hệ số tiêu hóa của nguồn đó. Chỉ số này có thể nhận giá trị từ 0 đến 1, trong đó 1 là giá trị cao nhất. Các nguồn đạm có chỉ số PDCAAS bằng 1 là trứng gà, sữa, đậu nành và thịt gà.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến lượng calo, chất béo và cholesterol trong các nguồn đạm để tránh tăng cân và các bệnh tim mạch. Bạn có thể kết hợp các nguồn đạm khác nhau để bổ sung cho nhau và tạo ra một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng.

Lượng calo, chất béo và cholesterol trong các nguồn đạm như thế nào?

Lượng calo, chất béo và cholesterol trong các nguồn đạm có thể khác nhau tùy thuộc vào nguồn gốc, thành phần và cách chế biến của chúng. Theo kết quả tìm kiếm của tôi, đây là một số thông tin về lượng calo, chất béo và cholesterol trong các nguồn đạm phổ biến:

 • Thịt: là một nguồn đạm hoàn chỉnh, có chứa nhiều axit amin thiết yếu.

Tuy nhiên, thịt cũng có thể chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, đặc biệt là thịt đỏ và thịt nạc. Lượng calo, chất béo và cholesterol trong thịt phụ thuộc vào loại thịt, phần thịt và cách chế biến. Theo bảng tính calo từng loại thực phẩm, một khẩu phần 100 gram thịt bò nạc có 143 calo, 4,5 gram chất béo và 62 mg cholesterol; một khẩu phần 100 gram thịt gà không da có 165 calo, 3,6 gram chất béo và 85 mg cholesterol; một khẩu phần 100 gram thịt lợn nạc có 143 calo, 3,5 gram chất béo và 62 mg cholesterol.

 • Cá: là một nguồn đạm hoàn chỉnh khác, cũng có chứa nhiều axit amin thiết yếu.

Cá cũng là một nguồn cung cấp chất béo không no, đặc biệt là omega-3, có lợi cho tim mạch. Lượng calo, chất béo và cholesterol trong cá cũng phụ thuộc vào loại cá và cách chế biến. Theo bảng tính calo từng loại thực phẩm, một khẩu phần 100 gram cá hồi có 208 calo, 13 gram chất béo và 55 mg cholesterol; một khẩu phần 100 gram cá ngừ có 184 calo, 6,3 gram chất béo và 45 mg cholesterol; một khẩu phần 100 gram cá tuyết có 111 calo, 0,8 gram chất béo và 60 mg cholesterol.

 • Trứng: là một nguồn đạm hoàn chỉnh khác nữa, có hiệu quả sinh học và chỉ số dinh dưỡng cao nhất.

Trứng cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, D, E, B12 và folate. Tuy nhiên, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol, chủ yếu trong lòng đỏ. Lượng calo, chất béo và cholesterol trong trứng phụ thuộc vào kích cỡ trứng và cách chế biến. Một quả trứng gà trung bình (50 gram) có khoảng 75 calo, 5 gram chất béo và 186 mg cholesterol.

 • Sữa: là một nguồn đạm hoàn chỉnh khác nữa, có hiệu quả sinh học và chỉ số dinh dưỡng cao.

Sữa cũng là một nguồn cung cấp canxi, photpho, magie và vitamin D. Tuy nhiên, sữa cũng có thể chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, đặc biệt là sữa bò tươi. Lượng calo, chất béo và cholesterol trong sữa phụ thuộc vào loại sữa và hàm lượng kem. Một ly sữa tươi (200 ml) có khoảng 120 calo, 6 gram chất béo và 24 mg cholesterol; một ly sữa ít kem (200 ml) có khoảng 100 calo, 2 gram chất béo và 10 mg cholesterol; một ly sữa không kem (200 ml) có khoảng 80 calo, 0,2 gram chất béo và 5 mg cholesterol.

 • Đậu nành: là một nguồn đạm thực vật hoàn chỉnh, có chứa nhiều axit amin thiết yếu.

Đậu nành cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, isoflavon, saponin và lecithin, có lợi cho hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn và hệ thần kinh. Đậu nành có chứa ít chất béo bão hòa và cholesterol hơn các nguồn đạm động vật. Lượng calo, chất béo và cholesterol trong đậu nành phụ thuộc vào loại sản phẩm từ đậu nành và cách chế biến. Một ly sữa đậu nành (200 ml) có khoảng 80 calo, 4 gram chất béo và 0 mg cholesterol; một miếng đậu hũ (100 gram) có khoảng 76 calo, 4,8 gram chất béo và 0 mg cholesterol; một miếng tempeh (100 gram) có khoảng 193 calo, 11 gram chất béo và 0 mg cholesterol.

Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo
Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo

 Độ dinh dưỡng của đạm được đánh giá theo những tiêu chí như thành phần axit amin, hiệu quả sinh học và chỉ số dinh dưỡng của đạm. Những tiêu chí này giúp chúng ta lựa chọn các nguồn đạm phù hợp với nhu cầu và sức khỏe của cơ thể. Ngoài ra, chúng ta cũng nên kết hợp các nguồn đạm khác nhau để bổ sung cho nhau và tạo ra một chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng.

Thuonghieuviet hi vọng bài viết trên hữu ích với bạn!