Bài viết mới

Chuyển Link cũ(old) sang link mới(new) web.config aspx IIS dotnet


Việc chuyển đổi link cũ sang link mới dạng redirect 301 trong IIS thay đổi liên tục theo mỗi version IIS.
Dưới đây là mã redirect 301 Chuyển Link cũ(old) sang link mới(new) web.config aspx IIS dotnet từ version IIS 7 trở lên nhé:
Đặt mã sau dưới thẻ </handlers> và trên thẻ  </system.webServer> trong web.config

<httpRedirect enabled="true" exactDestination="true" httpResponseStatus="Permanent">
     <add wildcard="/MyOldAspFile.aspx" destination="/MyNewFile.aspx" />
.......................................nếu muốn chuyển nhiều link thì thêm vào chỗ này.................
 
</httpRedirect>

Chúc các bạn thành công!
[Xem thêm: nâng cấp website giữ lại vị trí từ khoá]
[Xem thêm: Báo giá seo web tổng thể]